link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.A. de Boer MSc
Bundel:
pdf Agendabundel (33.6MB)
Algemene documenten:

0
Vragenkwartier
1
Opening
2
Vaststelling agenda raadsvergadering
3
Mededelingen
4.A
Besluitenlijst gemeenteraad van 5 maart 2019
4.B
Overzicht begrotingswijzigingen en verloop post onvoorzien
4.C
Bestuurlijke planning 2019
5.A
Terugkoppeling kwaliteitscommissie gemeente Buren
5.B
Terugkoppeling werkgroepen/forums
5.C
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
6
A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
6.1
Herziening grondexploitatie 2019
6.2
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
6.3
Zienswijze Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenplan politie 2019-2022
6.4
Benoeming lid commissie, werkgroep en gemeenschappelijke regeling
6.5
Herbenoeming lid Rekenkamercommissie Buren
7
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
7.1
Motie over niet geagendeerd onderwerp van de Partij voor de Dieren: glasvezel
7.2
Verzelfstandiging Burense Voetbalverenigingen (BVV)
7.3
Transformatie en onderzoek tekorten sociaal domein
7.4
Veiligheid en overlast laagvliegende helikopters, reactie en aanbod Ministerie van Defensie
7.5
Motie over niet geagendeerd onderwerp van de VVD: fietspad sportpark Maurik
7.6
Motie over niet geagendeerd onderwerp van de VVD: MKB vriendelijkste gemeente
7.7
Motie over niet geagendeerd onderwerp van de VVD: nieuwsbrief economische zaken
8
Sluiting