link naar deze pagina

Openbare informatiebijeenkomst - 12 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M. Bettink-Pierik
Toelichting: Informatieavond zienswijzen voor raadsleden.
Deze informatieavond is bedoeld voor inwoners die een zienswijze hebben ingediend. Indieners krijgen de kans om de zienswijze nader toe te lichten bij de raads- en burgerraadsleden. Aanmelden hiervoor kan via griffie@buren.nl.
Algemene documenten:

1
Opening en welkom door de voorzitter
Achtergrondinformatie:
De ontwerp-omgevingsvisie lag van 21 oktober tot en met 1 december ter inzage. Daarop zijn ongeveer 130 zienswijzen ingediend. Op 24 februari werd er een uitlegavond over de zienswijzen georganiseerd. Intussen is de reactienota door het college vastgesteld en krijgt iedere indiener een persoonlijke brief met een reactie. De hele reactienota kunt u hier vinden.
Deel 1 betreft de samenvatting van de meest voorkomende zienswijzen. Deel 2 betreft de individuele reactie op alle 130 zienswijzen.
Op 14 juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over de omgevingsvisie.
Voor meer informatie: https://www.buren.nl/onderwerp/dorpenronde
2
Toelichting op de procedure
Omgevingsvisie, ter inzage gelegd, mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, reactie vanuit het college op zienswijzen, toelichting geven op zienswijze en reageren op reactie college
3
Insprekers aan het woord
3.1.1
Dhr. Freek Landmeter namens Actiegroep Dijkwacht Maurik
3.1.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.2.1
Dhr. Peter Kuenzli
3.2.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.3.1
Dhr. Wim Pieterse
3.3.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.4.1
Dhr. Martien Klumper namens 40 omwonenden uit Beusichem
3.4.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.5.1
Dhr. Gepco de Kruijff namens Lingemeren recreatieondernemers, Stichting Dijk van een Delta, Zoelen
3.5.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.6.1
Mevr. Sandra Nguema namens Beusichem Leeft
3.6.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.7.1
Dhr. Gijsjan v. Blokland namens bewoners Rijnbandijk 59 t/m 73
3.7.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.8.1
Dhr. Jaap Wildschut namens Milieuwerkgroep Buren
3.8.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
3.9.1
Dhr. Adri-Piet Stam namens Boomkwekerij Van de Koppel B.V.
3.9.2
Gelegenheid tot het stellen van verhelderende en/of toelichtende vragen door (burger)raadsleden
4
Toelichting door de voorzitter op vervolg van besluitvormingsproces van de Omgevingsvisie
5
Afronding en afsluiting