link naar deze pagina

Commissie GROW Eemnes - 14 april 2015

Locatie: BEL-kantoor
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C.A. Riemens

1
Opening
2
Vaststelling agenda gecombineerde commissie GROW en W&R
3
Spreekrecht publiek
4
Stukken categorie A: voorbereiding besluitvorming raad: De commissie adviseert bij deze onderwerpen over voorstellen waarover later in de raad wordt besloten.
De commissie adviseert over voorstellen waarover later in de raad wordt besloten.
4.1.15
Bestuursopdracht groenbeleidsplan.
Toelichting: De raad wordt voorgesteld de bestuursopdracht vast te stellen.
4.2.15
Geldlening Zwembad de Biezem ten behoeve van een Warmte Kracht Koppeling
Toelichting: De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het verstrekken van een geldlening.
4.3.15
Wensen en bedenkingen aan- en verkoop grond bedrijventerrein Zuidpolder
Toelichting: De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen in te brengen.
5
Stukken categorie B: verkennende bespreking: De commissie bespreekt deze onderwerpen in verkennende zin. Op basis daarvan werkt het college verder uit.
De commissie bespreekt deze onderwerpen in verkennende zin. Op basis daarvan werkt het college verder uit.
Er zijn geen B-stukken.
6
Stukken categorie C: informatie en overleg met college: De commissie neemt kennis van deze informatie en bespreekt deze zonodig met het college.
De commissie neemt kennis van deze informatie en bespreekt deze zo nodig met het college.
6.1
Vaststellen gebiedsaanwijzing op de afvoer van hemelwater en grondwater.
7
Ingekomen stukken en mededelingen: Geen
Toelichting: Voorgesteld wordt deze op de aangegeven wijze te behandelen.
8
Besluitenlijst vergadering GROW van 13 januari 2015
Toelichting: Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen.
9
Rondvraag
10
Sluiting