link naar deze pagina

- 12 december 2016

Locatie: Raadzaal 0.26 (BEL-kantoor)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. Sprey
Toelichting: Opzet van de Raadsessie
De Raadsessie is een informerende en voor de raads- en burgerleden beeldvormende bijeenkomst , waar ook burgers en andere belanghebbenden kunnen inspreken.

Opzet van de Raad
Tijdens de raadsvergadering vindt nadere menings- en besluitvorming plaats.

A.1
Opening vergadering Sessie
A.2
Vaststellen agenda
A.3
Inventarisatie spreekrecht publiek
Zij die het woord willen voeren kunnen zich daarvoor tot het begin van de vergadering aanmelden bij de griffier (j.debruijn@eemnes.nl).Niet kan worden ingesproken over:
- besluiten waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft gestaan
- benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of
- onderwerpen waarover een klacht volgens artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht is of kan worden ingediend.
A.4
Vaststelling besluitenlijsten vergaderingen Ronde 21 en Sessie 28 november 2016
Inhoud: De Sessie wordt voorgesteld de besluitenlijsten vast te stellen.
A.5.1
Kernrandvisie Goyergracht
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld de Kernrandvisie en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen
A.5.2
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld het College te mandateren om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen.
A.5.3
Legesverordening 2017
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld de verordening vast te stellen.
A.5.4
Belastingverordeningen 2017
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld de verordeningen vast te stellen.
A.5.5
Financiƫle verordening ex art. 212 Gemeentewet en Nota waardering en afschrijving
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld de verordening vast te stellen en kennis te nemen van de nota.
A.5.6
Dotatie reserve MIP in 2016
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld de begrotingswijziging vast te stellen.
A.6
Rondvraag (feitelijke vragen)
A.7
Sluiting
B.1
Opening vergadering Raad
B.2
Vaststellen agenda
B.3
Vaststelling besluitenlijst vergadering Raad 28 november 2016
Inhoud: De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst vast te stellen
B.4
Inventarisatie spreekrecht publiek raad
Zij die het woord willen voeren kunnen zich daarvoor tot het begin van de vergadering aanmelden bij de
griffier j.debruijn@eemnes.nl). Niet kan worden ingesproken over:
- besluiten waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft gestaan
- benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen of
- onderwerpen waarover een klacht volgens artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht is of kan worden ingediend
- onderwerpen waarover een inspreekmogelijkheid in een Ronde of Sessie is geweest of nog zal plaatsvinden
- ingekomen stukken , mededelingen, verslagen en besluitenlijsten
B.5
Vragen(half)uur ex artikel 41 van het Reglement van Orde
Inhoud: Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen aan het college. Het lid dat vragen wil stellen meldt dat tenminste 24 uur voor de vergadering via de griffier aan de voorzitter. Tijdens het vragen uur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.

12dec: Inmiddels is melding gedaan dat vragen worden gesteld over:
- datalek bij de BELgemeenten
- ontwikkelingen buurtbus
- bezoek burgemeesters Commissaris der Koning dhr. Remkes
B.6
Onderwerpen uit de Sessie: 1) Wijziging GR RUD Utrecht - 2) Legesverordening 2017 - 3) Belastingverordeningen - 4) Financiƫle verordening ex art 212 Gemeentewet - 5) Dotatie reserve MIP
B.7
Regeling IKB griffie Eemnes
Inhoud: De raad wordt voorgesteld de regeling vast te stellen.
B.8
Ingekomen stukken
Inhoud: De raad wordt voorgesteld met betrekking tot de afwikkeling een besluit te nemen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
B.9
Sluiting