link naar deze pagina

Commissie WenR Eemnes - 14 januari 2015

Locatie: BEL-kantoor
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F. Hagens

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht publiek
4
Stukken categorie A: voorbereiding besluitvorming raad: De commissie adviseert bij deze onderwerpen over voorstellen waarover later in de raad wordt besloten.
De commissie adviseert over voorstellen waarover later in de raad wordt besloten.
4.1.15
Bestemmingsplan Wakkerendijk 150
Toelichting: De raad wordt voorgesteld dit plan vast te stellen
5
Stukken categorie B: verkennende bespreking: De commissie bespreekt deze onderwerpen in verkennende zin. Op basis daarvan werkt het college verder uit.
De commissie bespreekt deze onderwerpen in verkennende zin. Op basis daarvan werkt het college verder uit.
6
Stukken categorie C: informatie en overleg met college: De commissie neemt kennis van deze informatie en bespreekt deze zonodig met het college.
De commissie neemt kennis van deze informatie en bespreekt deze zo nodig met het college.
6.1
Definitief ontwerp openbare ruimte bedrijventerrein Zuidpolder
7
Ingekomen stukken en mededelingen: geen
Toelichting: Voorgesteld wordt deze op de aangegeven wijze te behandelen.
8
Besluitenlijst vergadering commissie W&R (gecombineerd met BSM) d.d. 3 december 2014
Toelichting: Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.
9
Rondvraag
10
Sluiting
100
Aansluitend: Besloten informatieavond Zuidpolder