link naar deze pagina

Presidium Eemnes - 29 april 2015

Locatie:
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter:

1
Opening en vaststelling agenda
2
Besluitenlijst Presidium
3
Terugblik vergaderingen
4
Agendapunten uit de fracties
5
Agendering komende vergaderingen (overzicht aangeleverde voostellen is bijgevoegd)
5.1
Input Strategische Agenda Regio Amersfoort 2015-2018
5.2.15
Benoemen lid Rekenkamercommissie Eemnes
5.3.15
Korte toets Rekenkamercommissie vergunningverlening en handhaving
5.4.15
Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking.
5.5.15
Bestuursopdracht Optimalisatie aansluiting A27 en HOV haltes
5.6.15
Bestuursopdracht "Tweede verkeersontsluiting Zuidpolder"
5.7.15
Woonvisie
5.8.15
Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en Programmabegroting 2016 RUD Utrecht
5.9.15
Quick scan Herijking afvalbeleid gemeente Eemnes
6
Samenwerking BELH
7
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
8
Sluiting