link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 20 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J.W.M. van Loon

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 23-10-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
4.d
Mededelingen
Mededeling van de portefeuillehouder over de actuele situatie rond stikstof, de PAS-regeling, de nieuwe AERIUS-systematiek, en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Met betrekking tot het eerste zond het college op 17 oktober een raadsinformatienota werkwijze bestemmingsplannen agv uitspraak Raad van State PAS-regeling. Deze RIN is bijgevoegd. De eerste in deze RIN genoemde voorbeeldberekeningen zijn van ODZOB ontvangen.
5
Actualiseren monumentenverordening (Technische wijziging) (voorbereiden besluitvorming/portefeuillehouder / Van Extel- Van Katwijk)
6
Vaststellen plan openbare verlichting (voorbereiden besluitvorming/Portefeuillehouder / Van Extel- Van Katwijk)
7
Sluiting