link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 11 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J.W.M. van Loon

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 19-6-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
PAS regeling (informatief : stand van zaken / portefeuillehouder Van Extel - van Katwijk)
Stand van zaken: overzicht en uitleg van de concrete impact van de uitspraak van de Raad van State mbt het Programma Aanpak Stikstof op projecten in onze gemeente.
6
Visie Detailhandel (voorbereiding besluitvorming / portefeuillehouder Van Dijk)
stukken volgen na collegevergadering op 3 september
7
Zienswijze op politieke keuzes in provinciale interim verordening in Omgevingswet (overleg / portefeuillehouder Van Extel - van Katwijk)
Door fractie Lokale Realisten en D66 is gevraagd om bespreking in de raadscommissie van de door deze fractie gemarkeerde passages in de zienswijze brief van het college.
8
Inhoudelijke beslissing op aanvraag geitenhouderij Muizenhol 1 Bakel (voorbereiding besluitvorming / portefeuillehouder Van Extel - van Katwijk)
9
Sluiting