link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 10 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen ( vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 18-6-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Reactiveren vliegbasis De Peel
Presentatie op verzoek raad / portefeuillehouder Van Veen. Gelegenheid voor de leden van de raadscommissie tot het stellen van nadere vragen.
6
Woningbouwprogramma, presentatie en instemmen met uitzonderingen woningbouwprogramma 2019
Presentatie en voorbereiding besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter
Door de raadsfractie Lokale Realisten en D66 is parallel aan de presentatie en het raadsvoorstel om overleg gevraagd. Dit overleg kan deel uitmaken van de beraadslagingen mbt het raadsvoorstel.
7
3e Financiële rapportage (voorbereiding besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
8
Aansluiten gemeente Gemert-Bakel bij Golbal Goals Campagne
9
Overleg en mogelijk initiatief raadsvoorstel handhavingsbeleid gedoog situaties Rooye Asch n.a.v. uitspraak Raad van State
Overleg aangevraagd door raadsfractie Lokale Realisten en D66. Portefeuillehouder Van Veen.
10
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
11
Sluiting