link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 12-12-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Verordening op de ambtelijke bijstand (Hamerstuk - FVO / griffie)
7
Verordening rechtspositieregeling raads- en commissieleden 2019 (Hamerstuk - FVO / griffie)
8
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de (plv.) griffier (Hamerstuk - werkgeverscommissie uit de raad)
9
Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer (Hamerstuk - Steeghs)
10
Kredietvotering renovatie Sporthal Molenbroek (Hamerstuk - van Dijk)
11
Benoemen commissielid VVD (Bespreekstuk - griffie)
12
Masterplan Kasteel Gemert van BL Huisvesting (Bespreekstuk - De Ruiter)
13
Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan (her-)ontwikkeling centrum Bakel (Bespreekstuk - Van Dijk)
14
BP Buitengebied, herz april 2019 incl. addendum stikstofdepositie (Bespreekstuk - Van Extel-Van Katwijk)
15
BP Stedelijke gebieden, herz april 2019 Groeskuilenstraat incl. addendum stikstofdepositie (Bespreekstuk - Van Extel-Van Katwijk)
pdf 1. Adviesnota BP stedelijk gebied apr 2019 AANGEVULD MET ADDENDUM.docx (75KB)
pdf 2. Raadsbesluit BP stedelijk gebied apr 2019 AANGEVULD MET ADDENDUM.doc (48KB)
pdf 3. Bijlage I Nota van zienswijzen.docx (76KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Lijst van bedrijfsactiviteiten.pdf (95KB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Nota Parkeernormen.pdf (2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandsnota.pdf (2.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de planregels ontwerp BP_Welstandszones.pdf (9.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk LIP.docx (263KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk. Gemert_Bodemonderzoek.pdf (12.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Archeologisch onderzoek.pdf (4.3MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Bodemonderzoek.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Ecologisch onderzoek.pdf (154KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._PvE archeologie.pdf (2.5MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._ROB.pdf (6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Groesk._Watertoets.pdf (3.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Leije_Aerius verkeer.pdf (402KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Leije_Selectiebesluit archeologie.pdf (199KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP_Leije_Water.pdf (7.6MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP-ON01_Leije_Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP-ON01_Leije_Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoel. ontwerp BP-ON01_Leije_ROB.pdf (1.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Archeologie.pdf (28KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Breuken.pdf (197KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Gemert_ROB.pdf (1.9MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Bodemonderzoek.pdf (1.8MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Leije ongen. Quickscan FF.pdf (1.2MB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Vooroverleg waterschap_anoniem.docx (23KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Water.pdf (64KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Watertaken.pdf (313KB)
pdf 4. Bijlage bij de plantoelichting ontwerp BP_Webwinkel.pdf (25KB)
pdf 4. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen_AANGEVULD MET ADDENDUM.doc (50KB)
pdf 4. BIJLAGE II_1. AERIUS calculator -aanlegfase.pdf (606KB)
pdf 4. BIJLAGE II_2. AERIUS calculator - gebruikfase.pdf (560KB)
pdf 4. BIJLAGE II_3. Rapport stikstofdepositie Groeskuilenstraat ong Gemert.pdf (680KB)
pdf 4. BIJLAGE II_4. Adviesrapport stikstof Groeskuilenstraat Gemert.pdf (83KB)
pdf 5. Ontwerp BP_planregels.doc (740KB)
pdf 5. Ontwerp BP_inhoudsopgave bijlagen.docx (21KB)
pdf 5. Ontwerp BP_plantoelichting.doc (2.1MB)
pdf 5. Ontwerp BP_verbeelding.pdf (529KB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 1_anoniem.pdf (3MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 2_anoniem.pdf (574KB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 3_anoniem.pdf (2.9MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 4_anoniem.pdf (3MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 5_anoniem.pdf (1.5MB)
pdf Zienswijze Groeskuilenstraat 6_anoniem.pdf (7MB)
pdf Verslag technisch beraad 11 juni 2019_Totaal.docx (900KB)
16
Sluiting