link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 19 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 22-10-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Handhavingsbeleid en werkwijze bij principeverzoeken (overleg / portefeuillehouders Van Veen & Van Extel- Van Katwijk)
6
4e financiële rapportage (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
7
2e actualisatie bouwgrond exploitatie 2019 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
8
Grondprijzen 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
9
Belasting- en legesverordeningen 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
10
MRE werkprogramma en begrotingswijziging 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
11
Aansluiten bij de werkgeversvereniging diverse Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de WNRA (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder van Veen)
12
Overleg over beperken overlast evenementen (overleg / portefeuillehouder Van Veen)
Fractie Dorpspartij vraagt met het college te overleggen over maatregelen die overlast bij evenementen kunnen beperken. In de eerste plaats wil de fractie met de commissie en het college in beeld brengen welke maatregelen mogelijk zijn om (geluids)overlast te beperken. De fractie DP legt hierbij een gespreksnotitie voor tbv dit agendapunt met daarin een korte introductie op het onderwerp gevolgd door vragen.
13
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
14
Sluiting