link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 15 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen ( vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 20 november 2018
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Vaststellen definitieve verordening OZB met herziene tarieven
voorbereiden besluitvorming gemeenteraad / portefeuillehouder De Ruiter
6
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
informatief / portefeuillehouder Van Veen
7
Verkoop gezondheidscentrum MFA De Sprank
Overleg met het college (De Ruiter)/ op verzoek van de raadsfractie Lokale Realisten&D66.

In de besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 18 december 2018 is het besluit weergegeven mbt verkoop gezondheidscentrum MFA De Sprank. De raadsfractie LR&D66 wenst te bespreken:
1) Wat de reden is voor dit besluit;
2) Of dit ook speelt bij andere MFA's;
3) Of dit mogelijk juist een gevaar vormt voor het voortbestaan / betaalbaar houden van die MFA's.
8
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
De Ruiter / Van Veen / raadsleden
9
Sluiting