link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 25 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 23-11-2021
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
MRE Ambitiedocument - Kaders samenwerkingsakkoord 2023-2026 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder van Veen)
6
Toegankelijkheid toiletten (voorbereiden raadsadvies / portefeuillehouder Van Veen)
7
Instellen Jongerenraad Gemert-Bakel (voorbereiden raadsadvies / portefeuillehouder Van Veen)
8
Nota grondprijzen 2022 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Claassen)
9
Visie detailhandel (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Claassen)
10
Kadernota 2023 BSOB (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Claassen)
11
1e Herziening exploitatieplan Wolfsveld (voorbereiden raadsadvies / portefeuillehouder Claassen)
12
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
13
Sluiting