link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 2 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 21-4-2022
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR Senzer (voorbereiden raadsadvies – portefeuillehouder Steeghs)
6
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR Peelgemeenten (voorbereiden raadsadvies – portefeuillehouder Steeghs)
7
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GGD (voorbereiden raadsadvies – portefeuillehouder Steeghs)
8
Verordening individuele studietoeslag intrekken (voorbereiden raadsadvies – portefeuillehouder Steeghs)
9
Sluiting