link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 1 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 20-4-2022
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR ODZOB, meerjarenraming 2024-2026 en jaarrekening 2021 (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
6
Afwaardering 50 km wegen kom Gemert (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
7
Extra krediet zonnepanelenproject De Groene Zone (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
8
Sluiting