link naar deze pagina

Gecombineerde commissies - 8 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F.P.M. Pubben
Toelichting: Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

1
Opening
Bij de agendapunten ziet u een B1, B2 of A staan. Dit is een conceptadvies aan u over de agendering voor de gemeenteraad.
2
Mededelingen
een minuut stilte wordt gevraagd in verband met het overlijden van oud raadslid de heer Jo Opsteegh.
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht inwoners
De heer J. Silvertand van de stg. Filmwerkgroep CMN heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht bij het agendapunt vrijetijdseconomie.
5
B1 Raadsvoorstel inzake projectenboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie (nr. 273167)
De heer P. Toonen zal een korte toelichting geven op het raadsvoorstel en projectenboek.
Op verzoek van de heer H. Rodoe is bij dit agendapunt de brief met bijlagen inzake verbreding fietspad Maasbrug toegevoegd.
U wordt voorgesteld kennis te nemen van het omvattende projectenboek en om € 150.000 beschikbaar te stellen voor projecten in 2018.
6
B1 Raadsvoorstel inzake Regionale Mobiliteitsvisie RMO Noord-Limburg (nr. 269876)
De heer A. Knipping zal een korte presentatie verzorgen.
U wordt gevraagd een mening te vormen over de visie van het Noord-Limburgse Trendsportal, alsmede over de projecten die in Gennep op stapel staan op het gebied van mobiliteit.
7
B2 Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "Kasteelstraat-Hoofdstraat Heijen" (nr. 271931)
Het voorstel behelst de invulling van het nu nog onbebouwde terrein aan de Hoofdstraat te Heijen.
8
B2 Besluit B&W van Gennep inzake principebesluit over bouw van één vrijstaande woning tussen Picardie 82 en 84 en de bestemmingswijziging van kantoor naar wonen op het perceel Picardie 84 te Gennep (nr. 271201)
Betreffende B&W-besluit is op verzoek van de heer F. Pubben geagendeerd.
De fractie D66 wil graag een toelichting op het plan. De vraag en zorg spits zich toe op het gegeven: in hoeverre gaat hier een precedentwerking van uit en wordt het vrije Niersdal op termijn volgebouwd door zogenoemde inbreidingsplannen. Waarom deze initiatiefnemer toestemming geven, hoe zit dat met de buren en nabije woningen die in dezelfde situatie zitten?
9
A Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan 'Draaischijf ong Milsbeek' (nr. 276390)
Het voorstel behelst het vergroten van een bouwkavel teneinde één woning aldaar te kunnen bouwen.
10
Het stellen van (vooraf ingediende) schriftelijke vragen
11
Sluiting