link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 15 april 2024

Locatie: Raad- en trouwzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Inspreekmoment inwoners
4.a
Vaststellen besluiten- en actielijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2024
4.b
Vaststellen besluiten- en actielijsten vorige voorbereidende raadsvergaderingen d.d. 4 maart 2024, 25 maart 2024 en 2 april 2024
5
B2 Raadsvoorstel inzake Parkeervisie Gennep - Nota Parkeernormen Gennep (nr. 683592)
Het college stelt voor akkoord te gaan met een nieuwe parkeervisie nu de bestaande visie uit 2016 gedateerd is. Het college stelt vast dat er een overschot is aan openbare parkeerruimte in het centrum en dat de instrumenten zoals de blauwe zone en één ontheffing per huishouden goed werken. In de visie wordt aandacht besteed aan onder meer de gevolgen voor het winkelgebied, vergroening en duurzaamheid. Het college stelt voor het parkeerfonds, dat al sinds 2015 niet meer werd gebruikt, op te heffen. U wordt ook gevraagd akkoord te gaan met nieuwe parkeernormen voor zowel fietsen als auto's.
6
B2 Raadsvoorstel inzake proces Gebiedsontwikkeling Maaskemp (nr. 730989)
Het college stelt voor akkoord te gaan met een procesvoorstel voor de aanpak van het gebied Maaskemp voor de komende jaren (ten noorden van de brug naar Oeffelt)  waarbij elke fase eigen beslismomenten krijgt. De gemeente houdt in het voorstel van het college regie op het geheel. Het vervolgproces op onderhavig raadsvoorstel zou dan starten met een zogenoemde agenderingsfase die weer uitmondt in een gebiedsvisie en een gebiedsagenda. Potentiële partners kunnen in deze fase aangeven in welke vorm ze mee willen doen aan het vervolg. Deze eerste fase duurt tot in het eerste kwartaal van 2025. Het gaat dus nu nadrukkelijk slechts om een ++proces++voorstel.
7
B2 Raadsvoorstel inzake verordening Jeugdhulp gemeente Gennep (nr. 731918)
Het college stelt voor akkoord te gaan met een regionaal afgestemde geactualiseerde verordening jeugdhulp. In deze verordening is het ondersteuningsaanbod jeugdhulp voor Gennep uitgewerkt en aangepast aan jurisprudentie en beleidsdoelstellingen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het vergroten van de rol van de familie bij de jeugdhulp via een zogenoemd familiegroepsplan. Daarnaast wordt een aantal onderzoeksvragen verplicht gesteld bij de intake en worden de kaders verduidelijkt bij het toekennen van een persoonsgebonden budget. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief advies afgegeven.
8
B1 Raadsvoorstel inzake investeringskrediet KEC Ganapja t.b.v. Mikado SO (nr. 725429)
In het conceptraadsbesluit wordt voorgesteld om een krediet van € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanbouw van semipermanente lokalen aan het KEC voor SO Mikado. De intentie is om het gebouw gereed te hebben voor het schooljaar 2025/2026.
9
A Raadsvoorstel inzake vaststellingsbesluit bestemmingsplan Driebergseven 6 - Langehorst 11a Ven Zelderheide (nr. 723555)
Het college stelt voor akkoord te gaan met onderhavig bestemmingsplan teneinde de sloop van een (intensieve) veehouderij en de bouw van twee woningen aan het Driebergseven 6 / Langehorst 11a in Ven Zelderheide mogelijk te maken. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het plan.
10
A Raadsvoorstel inzake vaststellingsbesluit bestemmingsplan Looiseweg 15a Ottersum (nr. 713074)
Het college stelt voor akkoord te gaan met het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming aan de Looiseweg 15a in Ottersum. De omzetting is mogelijk in het kader van de 'Pilot Vrijkomende Agrarische Bebouwing' (VAB). Er zijn geen zienswijzen ingediend.
11
A Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan 'Kranenveld ongenummerd Heijen' (nr. 730778)
Het college stelt voor akkoord te gaan met het bestemmingsplan 'Kranenveld ongenummerd' waardoor er een twee-onder-een-kapwoning kan worden gebouwd in Heijen. Er is een omgevingsdialoog gevoerd die niet heeft geleid tot de noodzaak tot aanpassing. Aan opmerkingen van het waterschap en Rijkswaterstaat is tegenmoet gekomen en deze waren al verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
12
A Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling (nr. 729057)
In september 2023 heeft u, net als bijna alle gemeenten van Noord-Limburg, een amendement ingediend om de positie van de gemeenteraad en inwoners bij gemeenschappelijke regelingen te versterken in de door de nieuwe WGR noodzakelijke aanpassingen van de regelingen van BsGW, Veiligheidsregio, RUD, MGR en Omnibuzz. Dat amendement is verwerkt en nu wordt u definitief gevraagd het college toestemming te verlenen om op het totaal van de voorgestelde wijzigingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen te besluiten.
13
A Raadsvoorstel inzake verordening rechtspositie raads- en burgerraadsleden gemeente Gennep 2024 (nr. 733730)
Het presidium stelt u voor in te stemmen met een geactualiseerde verordening rechtspositie raads- en burgerraadsleden. Op basis van een nieuwe modelverordening van de VNG zouden er maatregelen getroffen kunnen worden die extra geld kosten en eigenlijk vooral passen bij grote gemeenten en niet aansluiten bij de Gennepse praktijk en andere gemeenten van deze omvang. Het presidium heeft aangegeven aan het eind van deze raadsperiode nog eens naar de merites en financiële consequenties van deze opties te willen kijken voor de volgende raadsperiode.
14
A Raadsvoorstel inzake ontheffing woonplaatsvereiste P.I.M.H. Stevens (nr. 734920)
De Gemeentewet bepaalt dat ontheffing van het woonplaatsvereiste voor wethouders jaarlijks moet worden aangevraagd en dat er jaarlijks een besluit over wordt genomen. Wethouder Stevens heeft voor de komende 12 maanden opnieuw een verzoek hiertoe ingediend.
15
B2 Motie vreemd aan de orde
Er zijn twee moties ingediend, Eén van de VVD en één van D66.
De VVD heeft een motie vreemd aan de orde ingediend over het oprekken van de financiële grenzen voor een starterslening.
De heer Reintjes heeft hierbij de volgende vraag gesteld:
Om een beeld te krijgen van het gebruik van deze lening zou ik graag een overzicht ontvangen van de door de gemeente Gennep verstrekte startersleningen gedurende de afgelopen 5 jaren. (Dus van 2019 tot en met 2023).
D66 heeft een motie ingediend over een tijdelijke locatie MFA Ottersum.
16
Het stellen van vragen
Vraag van de heer Frentz (SP), de wethouder heeft tijdens de informatieavond uitgesproken contact te gaan zoeken met naburige gemeenten Mook en Middelaar en Bergen inzake samenwerking behoud van een zwembad voor de regio. Kan de wethouder de raad informeren of hier al resultaten in zijn bereikt en zo ja welke resultaten?
De VVD (mevr. Van den Bogaart) heeft vragen egsteld over windturbines in het Reichswald.
17
Sluiting