link naar deze pagina

Commissie Samenleving en Milieu - 20 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.G. Frentz
Toelichting: Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht inwoners
5
Presentatie klantervaringsonderzoek sociaal domein
presentatie door beleidsmedewerkers Eric de Maeyer en Ralph Jansen.
6
B1 Raadsvoorstel inzake vaststelling kaders fonds kunst en cultuurhistorie (nr. 266208)
U wordt gevraagd een advies te geven op een aanvulling (addendum) op de Nota Kunst- en cultuurbeleid waarmee u onder aangegeven voorwaarden weer structureel geld beschikbaar stelt voor kunst in de openbare ruimte.
7
B1 Raadsvoorstel inzake Buig Budget en Vangnetregeling 2017 (nr. 260348)
Om in aanmerking te komen voor een extra rijksuitkering van ruim drie ton voor bovenmatige uitgaven aan bijstandsuitkeringen in Gennep moet de gemeenteraad deze aanvraag "bespreken" met het college.
8
B2 Raadsvoorstel inzake actualisatie verordening jeugdhulp (nr. 271343)
De verordening van 2014 is aan herziening toe, waarbij de Modelverordening grotendeels is gevolgd.
9
Het stellen van (vooraf schriftelijk ingediende) vragen
10
Sluiting