link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Economie - 26 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F.P.M. Pubben
Toelichting: Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht inwoners
Spreekrecht is aangevraagd door mevrouw A. Scharff inzake agendapunt 10 bestemmingsplan Kampveld.
5
B2 Raadsvoorstel inzake aankoop agrarische grond en verkoop van bouwgrond Ven-Zelderheide (nr. 275478)
U wordt voorgesteld om in te stemmen met de aankoop van gronden in de kern van Ven-Zelderheide om mee te werken aan een initiatief van het dorp zelf om een groen hart in het dorp te kunnen realiseren.
6
A Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "Vensestraat 49, Ven-Zelderheide" (nr. 278556)
U wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging van de bestemming aan de Vensestraat 49 om deze in overeenstemming te brengen met het daadwerkelijk gebruik van de gronden.
7
B1 Raadsvoorstel inzake verkeerssituatie Zwarteweg Milsbeek (nr. 267964)
De raad wordt voorgesteld geen verdere verkeersmaatregelen aan de Zwarteweg in Milsbeek meer te treffen.
8
B2 Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Roepaen-Klooster (nr. 281517)
U wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging van de bestemming van Roepaen om het bedrijf meer mogelijkheden te geven voor een gezonde exploitatie van het bedrijf dat ertoe bijdraagt dat het monumentale klooster behouden kan blijven.
9
B2 Raadsvoorstel inzake bescherming bomen - kapbeleid 2018 (nr. 268814)
U wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel een nieuwe verordening vast te stellen voor de bescherming van houtopstanden in de gemeente, alsmede het beleid dat gericht is op het beschermen van bomen. Daarnaast wordt u gevraagd in te stemmen met de aangegeven komgrenzen om grotere houtopstanden buiten de bebouwde kom in voldoende mate te kunnen beschermen. Het betreft één raadsvoorstel met drie aparte concept-raadsbesluiten.
10
A Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Kampveld Milsbeek (nr. 281378)
U wordt voorgesteld in te stemmen met een bestemmingsplan om aan het Kampveld twee woningen en twee woon-werkkavels mogelijk te maken.
11
Het stellen van (vooraf schriftelijk ingediende) vragen
12
Sluiting