link naar deze pagina

Commissie Bestuur en Organisatie - 19 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.H. Kersten
Toelichting: Voor de goede orde willen wij raads- en commissieleden verzoeken om, indien u vragen wilt stellen aan het eind van een commissievergadering, deze uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur schriftelijk in te dienen. Op deze manier kunnen wij uw vragen de aandacht geven die zij verdienen.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht inwoners
5
B1 Raadsvoorstel inzake reglement van orde van de raad van Gennep (nr. 282577)
In verschillende retraites heeft uw raad zich gebogen over een nieuwe werkwijze voor commissies en raad en heeft u hier de afgelopen maanden mee geëxperimenteerd. Nu ligt een aangepaste verordening voor waarbij in plaats van raadscommissies en raad gesproken wordt van voorbereidende en besluitvormende raad. Het presidium biedt dit voorstel aan.
6
Bureau Nationale ombudsman inzake eigen gemeentelijke ombudsvoorziening Venlo
Op verzoek van het presidium is dit geagendeerd, vooralsnog om te sonderen in hoeverre er behoefte is aan nader onderzoek om het huidige systeem van aansluiting bij de nationale ombudsman te wijzigen.
7
Het stellen van (vooraf ingediende) schriftelijke vragen
8
Sluiting