link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 27 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: W.I.I. van Beek
Toelichting: Het presidium heeft besloten onderscheid te maken tussen akkoordstukken (A) en bespreekstukken (B).
Voor B1 stukken geldt een bespreektijd korter dan 15 minuten (1 termijn) en voor B2 stukken geldt een bespreektijd langer dan 15 minuten (2 termijnen).
Bundel:
pdf Agendabundel (55.7MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Trekking stemmingsnummer
4
Inspreekmoment inwoners
5
Vaststellen profielschets burgemeester Gennep in aanwezigheid van Gouverneur de heer T.J.F.M. Bovens
De fractievoorzitters hebben op basis van de input van inwoners en anderen een concept-profielschets opgesteld welke zal worden aangeboden aan de Gouverneur en waar de raad met de Gouverneur over in gesprek zal gaan.
6.a
Vaststellen besluitenlijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 16 december 2019
De besluiten- en actiepuntenlijst zijn ter vaststelling. Eventuele op- en/of aanmerkingen tevoren graag doorgeven aan de griffie.
6.b
Vaststellen besluitenlijsten vorige voorbereidende raadsvergaderingen d.d. 6 januari 2020 en 13 januari 2020
De besluiten- en actiepuntenlijsten zijn ter vaststelling. Eventuele op- en/of aanmerkingen tevoren graag doorgeven aan de griffie.
7
B1 Raadsvoorstel inzake beleidskader accommodaties en vastgoedbeleid (nr. 353214)
Het college stelt voor om de beleidsuitgangspunten vast te stellen voor de toekomst van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zouden in beginsel door de inwoners van de betreffende kernen en wijken moeten worden gedragen, multifunctioneel zijn en complementair aan elkaar. Na vaststelling van de nota zal nog in het eerste kwartaal van 2020 per kern een actieprogramma opgesteld worden met de concrete effecten ervan.
8
A Raadsvoorstel inzake verbouwing gemeentehuis, verruimde plannen (nr. 350159)
Het college vraagt u zich uit te spreken over een extra krediet van € 231.000 voor de gaande verbouwing van het gemeentekantoor, teneinde aanvullende maatregelen te kunnen nemen op het gebied van duurzaamheid (CO2-neutraal klimaatsysteem met warmtepompen) en kwaliteit van dienstverlening (onder meer gebruiksvriendelijkheid van de bezoekersruimte).
9
A Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan "KEC Picardie" (nr. 357450)
U wordt voorgesteld het bestemmingsplan voor het KEC vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, hetgeen erop lijkt te duiden dat de vele communicatie over de plannen zijn vruchten heeft afgeworpen.
10
A Raadsvoorstel inzake zienswijze VRLN begrotingswijziging 2020 (nr. 358023)
U wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020 van de VRLN en om de financiële gevolgen mee te nemen in de eerste trimesterrapportage 2020. Het gaat om een bedrag van € 6.500 voor de beleidsinhoudelijke inkleuring van het Extra Contactmoment Adolescenten bij de GGD.
11
A Raadsvoorstel inzake nota stille reserves (nr. 354776)
Het auditcomité heeft het college geadviseerd een actuele nota stille reserves te maken. De geldende dateert al weer van 2006. Het comité heeft tevens geadviseerd in de nota alleen het beleid op te nemen en niet meer de (wisselende) waarde van de stille reserves. Zo kan de nota langer mee. De waarde van de reserves wordt jaarlijks in de begroting en de jaarrekening opgenomen. U wordt geadviseerd de nota vast te stellen.
12
A Raadsvoorstel inzake wijziging GR BsGW, toestemming raad aan college (nr. 352233)
U wordt voorgesteld akkoord te gaan met de technische wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling BsGW, die er alleen op toezien dat diverse andere organisaties dan Gennep ook rechtmatig deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling.
13
Het stellen van vragen
14
Sluiting