link naar deze pagina

Besluitvormende Raadsvergadering - 29 januari 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Pieter Verhoeve
Toelichting: Griffier: Eleonore Karman
Voorzitter: burgemeester Pieter Verhoeve

0
Open Podium
Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in drie minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
1
Ordevoorstel Agenda
1.a
Vaststellen van de agenda
2
Mededelingen door raad en college
Gelegenheid tot het geven van een korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Regio Midden Holland, Groenalliantie, Raadsbreed werken.
Gelegenheid tot het doen van korte mededelingen door collegeleden.
3
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
Gelegenheid tot het stellen van vragen over een ingekomen stuk.
4
Vaststellen van de lijst met toezeggingen
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande toezeggingen.
5
Vaststellen van de lijst Moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang van openstaande moties.
6
Lijst Artikel 38 vragen
Gelegenheid tot mondelinge beantwoording of het stellen van vragen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording.
7
Wijziging gemeenschappelijke regeling ODMH
fase■○

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hierdoor verandert ook de rechtspositie van de werknemers van de samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden willen lid worden van een door de VNG opgerichte werkgeversvereniging om ervoor te zorgen dat hun werknemers ook na 1 januari 2020 nog dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als (gemeente) ambtenaren. De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling ODMH dient te worden aangepast om te kunnen toetreden tot een werkgeversvereniging.

8
Wijziging gemeenschappelijke regeling BSGR
fase■○

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hierdoor verandert ook de rechtspositie van de werknemers van de samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden willen lid worden van een door de VNG opgerichte werkgeversvereniging om ervoor te zorgen dat hun werknemers ook na 1 januari 2020 nog dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als (gemeente) ambtenaren. De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR dient te worden aangepast om te kunnen toetreden tot een werkgeversvereniging.


9
Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020 en aanwijzingsbesluiten griffier en plaatsvervangend griffier
fase ○

De gemeenteraad is werkgever van de raadsgriffier en het overige griffiepersoneel. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. In 2019 heeft de gemeenteraad, als werkgever van de raadsgriffier en de medewerkers van de griffie, de werkgeversbevoegdheden gedelegeerd aan een werkgeverscommissie. Dit delegatiebesluit dient technisch te worden aangepast aan de Wnra, nu bepaalde terminologie is gewijzigd.
10
Concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’.
fase■○

Het Concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’ ligt voor, voor bespreking en debat.
Voorafgaand hieraan zijn op 11 november 2019 en op 18 november 2019 twee informatiebijeenkomsten geweest voor raadsleden
Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het rapport en met de zienswijze van het college.

11
Groene Hart Rekenkamer Onderzoekrapport Veiligheidsbeleid
fase■○

De Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties (LEV) heeft namens de Groene hart Rekenkamer een onderzoek naar het veiligheidsbeleid Veiligheidsregio uitgevoerd. De onderzoeksrapportage is op 12 december 2019 aan de raadsleden gepresenteerd. De zienswijze van het college op deze rapportage is aan het rapport gevoegd (bijlage c.).

12
Amendement SGP Subsidie instandhouding erfgoed
12.a
Amendement CU Continuering instandhouding erfgoed
12.b
Continuering instandhouding erfgoed Gouda
fase■■○

De raad wordt voorgesteld de verordening vast te stellen die de instandhouding van Erfgoed in de gemeente Gouda regelt.
De verordening maakt ook gevelherstel in het kader van “Gouda 750” mogelijk.

12.c
Motie PvdA VVD voorkomen misbruik subsdieregeling gevelherstel - INGETROKKEN
13
Amendement D66 Uitgangspunten ambitiedocument
13.a
Ambities Goudasfalt
fase■○

Stichting Goudasfalt heeft een tijdelijke omgevingsvergunning voor haar activiteiten tot uiterlijk 21 februari 2022. In het kader van de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2021 in werking treedt, wordt het ambitiedocument voor het terrein als een pilot voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan Gouda opgesteld.

14
Parkeerbeleid en bijbehorende parkeertarieven
fase■■■○

Na de twee gezamenlijke verkennende bijeenkomsten over het VCP en het Parkeerbeleid zijn deze twee onderwerpen in afwachting van een nieuw voorstel over het VCP ontkoppeld.
Daarnaast is als gevolg van het verplaatsen van het debat over het parkeerbeleid naar januari 2020 het beleidsmatige kader, voor de nieuwe parkeertarieven die in december 2019 zijn vastgesteld, weggevallen.
Het is nu tijd voor het raadsbesluit over het zowel het parkeerbeleid als ook de daarbij horende parkeertarieven 2020.
14.a
Amendement CDA CU splitsen parkeerplan 2020 - hfdst 4
14.a.1
Amendement CU parkeertijden Sector 2 - hfdst 5
14 .a.2
Amendement SP Uitbreiding gereguleerd parkeren - hfdst 8
14.a.3
Parkeerbeleid
14.a.4
Motie D66 Financiële borging Spoorzone
14.a.5
Motie CU Hop on hop off bus
14.a.6
Motie CU Voorkomen parkeeroverlast
14.a.7
Motie CDA CU monitoren en evalueren maatregelen binnenstad
14.b
Parkeertarieven
14.b.1
Motie PvdA CU parkeertarieven
14.b.7
Motie PvdD Differentiatie parkeertarieven
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
15.a
Motie SP Afschaffen verhuurdersheffing
15.b
Sluiting