link naar deze pagina

Commissies - 7 april 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:25
Voorzitter: S. Nienhuis
Toelichting: Deze vergadering wordt in verband met de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen digitaal via een videoconferentie worden gehouden.
Raadpleeg voor actuele informatie [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl) of neemt u hierover contact op met de commissiegriffier via [j.kok@heerde.nl](mailto:j.kok@heerde.nl).

Laatste stand van zaken, versie 7 april.
De commissievergadering gaat door.

De vergadering is voor het publiek te volgen. In de bijlage onder agendapunt 1. Opening kunt u lezen hoe de vergadering kunt volgen en treft u de link aan naar de website van de omroep en het YouTube-kanaal van de publieke lokale omroep RTV794.

1 19:30
Opening
2
Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda
2.a
Oplegnotitie hamerstukken
3
Verslag gecombineerde commissievergadering Ruimte en Samenleving van 9 maart 2020
4
Lijst met aandachtspunten, toezeggingenlijsten, bestuursagenda en motieoverzicht
5
Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan
6
Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouders
7
Verordening raads- en commissieleden
8
Verordening werkgeverscommissie en aanwijsbesluit griffier
9
Aanwijzing Raadsrapporteurs
10 19:45
Gemeentegarantie vv WZC
11 20:05
Aanvullend budget renovatie raadhuis
12 20:35
Huishoudelijke ondersteuning gemeente Heerde 2021
13 21:05
Rondvraag Samenleving en Ruimte
14 21:15
Sluiting
15
Vragen en opmerkingen van de fracties en eerste beantwoording college
Om de vergadertijd te verkorten is de fracties gevraagd hun vragen en opmerkingen schriftelijk in te dienen. De beantwoording van het college is hier aan toegevoegd. Per agendapunt zijn bij de bespreekonderwerpen ook de gebundelde reacties opgenomen zoals deze zijn aangeleverd.