link naar deze pagina

Raad - 20 april 2020

Locatie: Zie uitnodiging onder agendapunt 1
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J. Koops

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Vaststelling verslag vergadering 17 februari 2020
4
Spreekrecht publieke tribune
5
A Aanbesteding accountantsdienstverlening 2021-2026
6
A Herbenoeming commissie bezwaarschriften
7
A Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
8
A Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouders
9
A Verordening raads- en commissieleden
10
A Verordening werkgeverscommissie en aanwijsbesluit griffier
11
A Aanwijzing Raadsrapporteurs
12
A Gemeentegarantie vv WZC
13
B Aanvullend budget renovatie raadhuis
14
B Huishoudelijke ondersteuning gemeente Heerde 2021
15
Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname
15.A
Ter afdoening in handen van het college stellen
15.B
Ter voorbereiding nadere besluitvorming in handen van het college stellen
15.C
Beantwoording schriftelijke vragen
15.D
Ter kennisname: Vermelding memo’s actieve raadsinformatie
2020-08 Keuze aannemer renovatie Raadhuis
2020-09 Aanpak strijdige woonsituaties
2020-10 Beleid ter voorkoming Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O)
2020-11 Ontwikkeling Sportlaan 2 Heerde
2020-12 Programmaplan en dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020-2022
2020-13 Overstap arbeidsmarktregio
2020-14 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 (incl. meerjarenbegroting tot en met 2023) Stichting Proo
2020-15 Ontbinding contract HMC hulpmiddelen
2020-16 Evaluatie regionale visie sport 2013-2020 en Startnotitie sporten en bewegen op Noord Veluwe
2020-17 Woonagenda gemeente Heerde 2020 - 2023
2020-18 75 jaar bevrijding
2020-19 Vaststellingstraject VNOG-begroting 2021-2024
2020-20 Positieve grondhouding Stationsstraat 4 en 8 (De Spikke)
2020-21 Locatie aanpak 0-100 - realisatie locatie Sportlaan 2h
2020-22 Doordecentralisatieovereenkomst Horsthoekschool
2020-23 Evaluatie toeristenbelasting
2020-24 Aankondiging raadsvoorstel aanvullend budget renovatie raadhuis
2020-25 Raadsbrief MIJOV over sluiting De Hoenderloogroep
2020-26 Verkoopopbrengst De Hank Heerde
2020-27 Lokale organisatie bestrijding COVID-19
2020-28 Update Corona-crisis
2020-29 Ter kennisname brieven MKB en VNO NCW afdelingen Zwolle en Midden Nederland
2020-30 Raadsmonitor Sociaal Maatschappelijke Verbinding 2019
16
Actualium
17
Sluiting