link naar deze pagina

Raad - 28 januari 2019

Locatie: Dorpsstraat - Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: W. de Weerdt

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Vaststelling verslag vergadering 17 december 2018
4
Spreekrecht publieke tribune
5
B. Renovatie Raadhuis
Aangekondigd amendement 2019-01, GBP en aangekondigde motie 2019-01, GBP in iBabs opgenomen.
6
A. Vaststelling bestemmingsplan Vosbergerweg 28b / Kavelweg 12
7
A. Borgstelling lening energiecoöperatie Heerde Energiek
8
A. Concept Bestuursagenda GGD NOG 2019-2023
9
Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisneming
9.A
Ter afdoening in handen van het college stellen
9.B
Ter voorbereiding nadere besluitvorming in handen van het college stellen
9.C
Ter kennisname: Vermelding memo’s actieve raadsinformatie
2018-73 Stand van zaken accommodatiebeleid privatisering
2018-74 Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit provincie Gelderland
2018-75 Overstap arbeidsmarktregio
2018-76 Nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2019
2018-77 Regionaal jaarwerkplan ‘Beschermd Thuis’ 2019 - 2020
2018-78 Verkenning samenwerking Zwolle –Heerde-H2O BV
2019-01 Terugblik verloop jaarwisseling
9.D
Ter kennisname: vermelding memo’s beantwoording raadstoezegging
2019-01 Overlast wilde zwijnen Wapenveld
2019-02 Horeca MFC Vorchten aanpassing horeca
2019-03 Apeldoorns Kanaal
2019-04 Verkeersmaatregelen schoolzone Rhijnsberg
10
Actualium
11
Sluiting