link naar deze pagina

Raad - 3 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.W. Wiggers
Toelichting: Kijkt en luistert u mee met de vergadering?
De vergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’ hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
B MFA Centrum Wapenveld
4
B Transitievisie Warmte gemeente Heerde
5
B Begrotingswijzigingen Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
6
B Businesscase IKC De Lichtbron
7
A Aanwijzing leden Regioraad Stedendriehoek
8
A Vaststellen verordening nadeelcompensatie
9
A Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied West, De Steeg 18
10
A 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde 2021
11
A GGD zienswijze indexering Programmabegroting 2023
12
Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname
12.A
Ter afdoening in handen van het college stellen
12.B
Beantwoording schriftelijke vragen
12.C
Ter kennisname: Vermelding memo’s actieve raadsinformatie
2022-52 Ontwikkelingen Sprengen College
2022-53 Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2021
2022-54 Uitkomsten Meicirculaire 2022
2022-55 Grondhouding 2 onder 1 kap woning Smeestraat 7
2022-56 Grondhouding toevoegen extra wooneenheid Veenweg 24
2022-57 Verkennen aansluiting netwerkorganisatie K80
2022-58 Fietspad tussen Heerderstrand en Elburgerweg
2022-59 Omgangsvormenbeleid en klachtenregeling 2022
2022-60 Arbobeleid gemeente Heerde
2022-61 Jaarverslag 2021 commissies bezwaarschriften H20
2022-62 Grondhouding Parallelweg 8
2022-63 Concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
2022-64 Wijzigingsplan natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen
2022-65 Ondertekening landelijke convenanten hulpmiddelen
2022-66 Toekomst Streekarchief Epe, Hattem, Heerde
2022-67 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Streekarchief HEH
2022-68 Periodieke update voorbereidingen Omgevingswet
2022-69 Wapenvelder Zand 2
2022-70 Grondhouding Kerkweg 8 Vorchten
2022-71 Centrumontwikkeling Heerde
2022-72 Voortgang noodopvang
2022-73 Grondhouding Kerkstraat 11-13 Veessen
2022-74 Gefaseerde uitvoering Eeuwlandseweg-Noord
2022-75 Drinkwaterproblemen Veessen
2022-76 Grondhouding Manenbergerweg ong. te Wapenveld
2022-77 Vervolg inzet energiecoaches
2022-78 Deelname ontzorgingsprogramma
2022-79 Ontwerpbestemmingsplan MFA en appartementen, Wapenveld
2022-80 Week van de verslaving
13
Actualia
14
Sluiting