link naar deze pagina

Raad - 11 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: O.G. Prinsen
Toelichting: De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadhuis, Dorpsstraat 1 te Heerde,en kan bijgewoond worden door belangstellenden.
Kijkt en luistert u mee met de vergadering?
De vergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet onder het kopje 'Agenda'. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’ hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Afscheid raadslid W. de Weerdt
4
Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
5
Toelating en beëdiging raadslid I. Overink-van de Beek
6
Beëdiging leden Rekenkamer Heerde
6.A
PAUZE
7
B Tijdelijke aanpassing inspreekavond en instellen pilot ‘de zeepkist’
8
B Bindend adviesrecht - Omgevingswet
9
B Legesverordening gemeente Heerde 2024
10
B Beleidsplan bestaanszekerheid
11
B Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028
12
A Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2024 - 2027
13
A 3e wijziging van de “Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2020”
14
A Notitie Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik
15
A Tarieven binnensportaccommodaties 2024
16
A Tarieven buitensportaccommodaties 2024
17
A Verordening afvalstoffenheffing 2024
18
A Verordening begrafenisrechten 2024
19
A Verordening marktgelden 2024
20
A Verordening onroerendezaakbelastingen 2024
21
A Verordening rioolheffing 2024
22
A Re-integratieverordening PW, IOAW, IOAZ, gemeente Heerde 2023
23
A Zienswijzenprocedure wijziging GR Lucrato 2024
24
Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisneming
24.A
Ter afdoening in handen van het college stellen
24.B
Beantwoording schriftelijke vragen
24.C
Ter kennisname: vermelding actieve raadsinformatie
| 2023-70 Septembercirculaire 2023 |
| --- |
| 2023-71 Besluit planologische medewerking Werverweg ong. Wapenveld |
| 2023-72 Vervolg flexwoningen Heerde |
| 2023-73 Energietoeslag 2023 |
| 2023-74 Positieve grondhouding Kanaaldijk 28 Heerde |
| 2023-75 Opstellen biodiversiteitsplan |
| 2023-76 Stand van zaken IHP per 1 november 2023 |
| 2023-77 Tussentijdse verantwoording BVO (iDienst) |
| 2023-78 Wijziging raamovereenkomst zorgregio MIJ-OV |
| 2023-79 Grondhouding vrijstaande woning 2e Hoornerveenseweg te Heerde |
| 2023-80 Grondhouding Kerkweg 9 Vorchten |
| 2023-81 Oprichting Platform Centrum Heerde |
| 2023-82 Grondhouding Oenerweg 44 – 44-1 |
| 2023-83 Besluit planologische medewerking Bonenburgerlaan 23-29 Heerde |
| 2023-84 Besluit planologische medewerking Bonenburgerlaan 52-54 Heerde |
| 2023-85 Grondhouding herontwikkeling Dorpsstraat 2a en 4-4a |
| 2023-86 Planologische medewerking IJsseldijk 83 en 83a |
25
Actualium
26
Sluiting