link naar deze pagina

Commissie ROM - 21 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. Tromp
Toelichting: Gezamenlijk met AZ

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3 19:30
Gesprek met monitorgroep en G20 over de concept centrumvisie
Er vindt een gesprek plaats met de monitorgroep en G20 over de uitwerking van het Burgerbesluit centrum Heerenveen in de concept centrumvisie.

• Opening door voorzitter
• Korte toelichting door monitorgroep
• Korte toelichting door G20
• In gesprek

Vervolgproces: de commissie ROM behandelt de concept centrumvisie Heerenveen op 2 december, de raad besluit op 16 december.
4 21:00
Kaderstelling en kennispunt Energietransitie
De begeleidingscommissie thematisch raadsakkoord rapporteert aan de commissie ROM de uitkomsten van de opdrachten:
1. Verkenning van een kennisfunctie energietransitie.
2. Het formuleren van een afwegingskader op basis waarvan de raad transparant en volgbaar experimenten met de energietransitie kan faciliteren.

De begeleidingscommissie vraagt de commissie ROM of het raadsvoorstel aan de raad kan worden voorgelegd (zie concept raadsvoorstel). Het raadsvoorstel kan behandeld worden op 2 december (commissie ROM) en op 16 december kan besluitvorming door de raad plaatsvinden.

Behandeling:
- Toelichting door de begeleidingscommissie op het proces
- Toelichting inhoudelijk door Weusthuis en de beleidsadviseur duurzaamheid:
• Rapport Lokaal Energie Experimenten Fonds (LEEF)
• Rapport Gemeentelijk Informatiepunt Energie
• Hoe verhouden deze initiatieven zich tot elkaar en hoe wordt dit versterkt voor de inwoners
• Globale schets inhoudelijke vervolgproces
- Beantwoording vragen / gesprek
- Conclusie bestuurlijke vervolgproces
5
Sluiting