link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 oktober 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
2.1
Installatie raadslid S. Blacquire
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijsten van 7 september 2020 reguliere vergadering, 7 september Financieel Herstelplan en 17 september 2020
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijsten van 7 september regulier vergadering,, 7 september Financieel herstelplan en 17 september 2020.
4.b
Toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Bestemmingsplan Singel 23, Jubbega
Hamerstuk

Het bestemmingsplan maakt kwaliteitsverbetering en uitbreiding toeristisch recreatief aanbod mogelijk door functiewijziging van de percelen behoren bij Singel 23 te Jubbega.
8
Bestemmingsplan W.A. Nijenhuisweg 61, Katlijk
Hamerstuk

Het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief en maakt de functiewijzing van het perceel W.A. Nijenhuisweg 61 te Katlijk mogelijk en daarmee het splitsen van de bebouwing tot twee woningen.
9
School Tjalleberd - budgetten beschikbaar stellen
Hamerstuk
10
Onderzoeksopdracht begrotingssystematiek
11
Scenario's voor de Begroting 2021
Bespreekstuk
12
Bestemmingsplan aansluiting Oranje Nassaulaan op de A32
Bespreekstuk
13
Rotonde Heerenveen midden (RSP-2)
Bespreekstuk

Als vervolg op de A32 RSP-1 - varianten keuze rotonde
14
Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
15
Sluiting