link naar deze pagina

Commissie Gezamenlijk - 28 september 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. Tromp
Toelichting: Oproep aan inwoners: vertel jouw mening over een onderwerp op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geef het op door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Kaders voor de uitvoering van de Omgevingswet
Het college vraagt u om sturing en richting te geven voor de verdere uitwerking van beleid en regelgeving van de Omgevingswet.

U geeft richting door te reageren op de voorstellen in de tekstkaders in de raadsbrief (zie bijlage), die gaan over de onderwerpen:
A. Adviesrecht bij afwijkingen - wat vindt u van het voorstel en waarom?
B. Wanneer is een uitgebreide procedure noodzakelijk? - wat vindt u van het voorstel en waarom?
C. Participatie (vooroverleg) - welke optie heeft uw voorkeur en waarom? (opties staan nader uitgewerkt in bijlage 'ambtelijke toelichting...')
D. Instellen adviescommissie fysieke leefomgeving (vervolg op de toelichting in de commissie van 14 september) - welke scenario(’s) wilt u nader uitgewerkt zien en waarom?

De onderwerpen worden na de opiniërende behandeling van 21 september verder uitgewerkt in beleid en regelgeving en op een later moment ter besluitvorming aan u voorgelegd.

U kunt voor uw meningsvorming over het onderdeel participatie (onder 2C in de brief) ook het ambtelijk toegevoegde schema gebruiken (zie bijlage). Onderdeel 2D in de brief over de adviescommissie is op 14 september informerend toegelicht. Ook hiervoor kunt u nu richting meegeven.
4
Onderzoeksopdracht begrotingssystematiek
5
Impactanalyse Covid-19
Of en op welke wijze wilt u zich voorbereiden op mogelijke noodzakelijke ombuigingen van beleid en allocatie van middelen?
6
Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân
7
Sluiting