link naar deze pagina

Gemeenteraad - 3 april 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans Romeyn
Algemene documenten:

01
Opening
02
Mondelinge mededelingen
03.a
Vaststellen van de agenda
03.b
Kennisnemen van de Lange Termijn Agenda
03.c
Vaststellen overzicht ingediende moties
03.d
Vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 maart 2017
04
Inspreekrecht
05
Inventarisatie van sprekers over hamerstukken
06.a
Ingekomen stukken
06.b
Behandelde en verzonden stukken
06.c
Lijst van ingekomen stukken ter kennisname aan de raad
06.d
HAMERSTUKKEN
07
Bestedingen financiële vergoeding raadsfracties over 2016
Besluit:
1. de besteding van de financiële vergoeding van de fracties over het kalenderjaar 2016 vast te stellen;
2. de volgende voorschotten te verlenen voor de vergoedingen van de raadsfracties voor 2017:
- H-2000 € 714,29
- BMV € 535,71
- VVD € 1345,84
- D66 € 1355,37
- CDA € 1305,44
- PvdA € 1250,00
- NCPN € 1250,00
- E.66 geen
08
Vervangen trekkenwand Theater De Beun
Besluit:
1. In te stemmen met het opstarten van het project om in de zomer van 2017 tot vervanging van de trekkenwand over te gaan;
2. Het volgens het MJOP becijferde budget van € 260.000 als maximaal te besteden krediet beschikbaar te stellen;
3. De jaarlijkse kapitaallasten van maximaal € 17.095,- per jaar ten laste te brengen van de “bestemmingsreserve onderhoud gebouwen”.
4. Ter dekking hiervan een deel van de reserve groot maximaal € 260.000,- (zijnde de initiële investering) af te splitsen en hier een rente van 3% aan toe te rekenen, om zo het deel voor de trekkenwand de komende jaren zeker te stellen.
09
Verordening tot wijziging huisvestingsverordening: behouden voorrang voor vergunninghouders bij woningtoewijzing
Besluit:
1. De Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Heiloo vast te stellen.
10
Tekstuele wijziging Verordening Elektronische kennisgeving
Besluit:
1. de tekstuele wijziging betreffende de inwerkingtreding van de verordening elektronische kennisgeving Heiloo vast te stellen.
10.b
BESPREEKSTUKKEN
11
Integrale Verordening Sociaal Domein
Besluit:
1. De verordening Sociaal Domein gemeente Heiloo 2017 vast te stellen
12
Sluiting