Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Economie & Bestuur - 3 april 2019

Locatie: Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Vaststellen verslag gecombineerde commissie Economie & Bestuur en Zorg & Samenleving d.d. 6 maart 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouders mevr. A.J. Wolthers, dhr. A.R.C. Scheepers en mevr. K.J. Walters
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan burgemeester dhr. P.I. Broertjes
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Uitgangspunten diversiteitsraad (Motie M18/84) (510845)
Op 14 november 2018 is motie M18/84 door de gemeenteraad aangenomen. Hierin wordt het college verzocht om samen met relevante partners een voorstel voor te leggen aan de commissie Economie en Bestuur waarin advies wordt gevraagd over opdracht, doelstelling, samenstelling en werkwijze van een Diversiteitsraad.

In samenspraak met een geselecteerde groep organisaties en inwoners zijn een aantal uitgangspunten opgesteld voor een doetank diversiteit. Deze is praktisch ingesteld en komt twee keer per jaar bijeen en gaat resultaatgerichte interventies uitvoeren rondom een specifiek thema, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van stageplekken voor jongeren met een migratieachtergrond.
10
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. M.W. Jaeger
11
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
12
Marktverordening Hilversum 2019 (525111)
Gemeente en marktondernemers werken gezamenlijk aan een toekomstbestendige markt. Onderdeel van de aanpak is het vernieuwen van de regelgeving. In overleg met de marktcommissie is afgelopen periode een nieuwe marktverordening opgesteld. Deze verordening vervangt in zijn geheel het Marktreglement gemeente Hilversum 2011 én de Verordening op de Warenmarkt(en) voor de gemeente Hilversum 2011. De ontwerp marktverordening heeft ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen reacties ontvangen. Voorgesteld wordt de marktverordening met ambtshalve aanpassingen vast te stellen.
13
Jaarstukken MRA 2020 (528292)
Op 18 april bespreekt de regiegroep van het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) de verantwoording over 2018 en de globale MRA begroting 2020.
De regio Gooi en Vechtstreek neemt namens de gemeenten in onze regio deel in de MRA. De regio heeft een conceptreactie opgesteld. Voorgesteld wordt de raad over de concept reactie om advies te vragen in de commissie Economie en Bestuur.