Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 2
N.B. Deze vergadering begint om **20:30 uur**.
Onderwerpen:
Portefeuille Veiligheid en Openbare Orde

* Zienswijze gemeenteraad jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van burgemeester Broertjes (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Zienswijze gemeenteraad jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) (765825)
De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 927.471 en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen voornamelijk als gevolg van de Corona-crisis. Het incidentele resultaat geeft naast de toevoeging aan de algemene reserve ook de ruimte om een bedrag van € 279.120 aan de gemeenten te retourneren. Voor gemeente Hilversum betekent dit een bedrag van circa € 107.000.

De ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. Met de programmabegrotingen is over de jaren 2020, 2021 en 2022, als gevolg van de samenwerking, een structurele besparing van € 350.000 gerealiseerd. Verder zal, als zware inspanningsverplichting, een incidentele besparing ten bedrage van € 135.000 worden opgenomen in de begroting 2022.
5
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
6
Zienswijze gemeenteraad jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) (765825)
Voor de stukken zie agendapunt 4.