Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.H. Fennema
Toelichting: Commissievergadering 1
Onderwerpen:
Portefeuille Vergunning en Handhaving

* Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Portefeuille Project Spoorzone

* Kredietaanvraag 1221 \| Groene pleinen Ampèrestraat\, Kleine Drift en De Geus

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

* 1221 \| Bruisend Hart Varianten structuurvisie

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouders Voorink, Walters en Scheepers (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (759585)
De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek -OFGV-voert voor ons (en andere partners, in totaal 15 deelnemers) als verbonden partij een aantal milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het betreft de voorlopige jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 OFGV. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken op de eerste begrotingswijziging en op de ontwerpbegroting.
5
Kredietaanvraag 1221 | Groene pleinen Ampèrestraat, Kleine Drift en De Geus (756254)
Op basis van de Pleinverkiezing 1221, met ruim 1200 stemmen door bewoners, zijn 6 pleinen gekozen om opnieuw in te richten en te voorzien van meer groen. Voor de eerste 2 pleinen, te weten de Ampèrestraat en Kleine Drift, zijn gezamenlijk met omwonenden ontwerpen gemaakt. Het ontwerp voor het voorplein bij wijkcentrum de Geus is tot stand gekomen in samenwerking met de beheerders van het wijkcentrum. Gevraagd wordt het budget voor de eerste 3 locaties vrij te geven, zodat met de uitvoeringswerkzaamheden kan worden gestart.

Voor dit onderwerp hebben zich drie insprekers aangemeld.
6
1221 | Bruisend Hart Varianten structuurvisie (686459)
In de Gebiedsagenda 1221 is Bruisend Hart benoemd als één van de gebieden die prioriteit moet krijgen in 1221. Doel is van Bruisend Hart een veiligere, aantrekkelijkere, functionelere, toekomstbestendigere en groenere entree voor Oost te maken. Als uitwerking van de Gebiedsagenda 1221 wordt momenteel gewerkt aan een toekomstbeeld (structuurvisie). Op basis van de eerste ronde aan participatie, met onder meer omwonenden, ondernemers en NS, zijn drie varianten opgesteld, waarvan de voorkeursvariant wordt uitgewerkt in de structuurvisie. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld variant 3, het Plein, als voorkeursvariant nader uit te werken in de structuurvisie. Deze variant sluit het beste aan op de wensen en ideeën die uit de participatie volgen en op de door de gemeente vastgestelde kaders.

Voor dit onderwerp hebben zich vijf insprekers aangemeld.
7
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
8
Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (759585)
Voor de stukken zie agendapunt 4
9
Kredietaanvraag 1221 | Groene pleinen Ampèrestraat, Kleine Drift en De Geus (756254)
Voor de stukken zie agendapunt 5.
10
1221 | Bruisend Hart Varianten structuurvisie (686459)
Voor de stukken zie agendapunt.6