Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 oktober 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.F. Vreugdenhil-de Blécourt
Toelichting: Commissievergadering 2
Onderwerpen
Portefeuille Welzijn en Zorg

* Raadsvoorstel "Naar een financieel gezond sociaal domein"
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van burgemeester Broertjes en wethouders Walters en Wolthers (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Raadsvoorstel "Naar een financieel gezond sociaal domein" (1043848)
In de vergadering van 31 maart 2021 heeft de raad besloten de zienswijze op het regionale actieprogramma "Naar een gezond financieel domein" uit te breiden en vast te stellen.

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2021 is de financiële afwijking 2020 (zie de raadsinformatiebrief 2020-52 ‘Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugdzorg’ ) structureel verwerkt in de begroting, wat resulteerde in een additioneel structureel nadeel van € 3,9 miljoen.

Tegenover dit nadeel is destijds een extra stelpost opgenomen ten aanzien van extra verwachte bijdrage vanuit het rijk en een extra taakstelling op de lasten. In de begroting 2022 zijn de extra middelen vanuit het rijk verrekend met de bijbehorende stelpost. De taakstelling dient nog in gevuld te worden.
Het plan om tot invulling te komen van de taakstelling staat bekend als regionaal actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. Voor de invulling van het actieprogramma zijn diverse maatregelen geformuleerd, waarbij het college en de raad van Hilversum een zienswijze is gevraagd (zie raadsvergadering 31 maart 2021).
Naar aanleiding van de zienswijze en verdere verkenningen zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking en of dit regionaal en/of lokaal opgepakt moet worden.
De huidige stand van zaken is dat deze taakstelling nog onvoldoende ingevuld kan worden. Volledige verwerking van de taakstelling in de begroting 2022 is niet mogelijk. In dit raadsvoorstel worden besparingsmogelijkheden voorgelegd en de oorzaken van het niet behalen van de taakstelling uitgelegd.
5
Oordeelsvorming Raadsvoorstel "Naar een financieel gezond sociaal domein" (1043848)