Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 21 april 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.A.S. den Daas
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2021-24 inzake Vrijgeven centrummiddelen mobiliteitsdienstverlening naar regio (234KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-25 inzake Aankoop strook grond ProRail langs het spoor in 1221 (281KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-26 inzake Vaststellen “Protocol Ambtelijke welstandstoets” (218KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-27 inzake Programma Omgevingswet 2021 (139KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-28 inzake Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels Re-integratie en Tegenprestatie (221KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-29 inzake Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet (749KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-30 inzake Ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 (ter inzage) (5MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-32 inzake Maaibeheer, biodiversiteit en eikenprocessierups (38.3MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-33 inzake Openbaarheid intentieovereenkomsten gebiedsontwikkeling (140KB)
pdf Collegebrief inzake Aanbieding rapport Klimaatverbond (3.6MB)
pdf Collegebrief inzake Brandveiligheid Senioren (1.2MB)
pdf Collegebrief inzake Bestuurlijke reactie op advies CR over de Beleidsregels Werk en Inkomen (886KB)
pdf Collegebrief inzake Bestuurlijke reactie op advies ArSD over de Beleidsregels Werk en Inkomen (376KB)
pdf Collegebrief inzake Update bedrijfsvoeringsagenda Sociaal Domein (2MB)
pdf Collegebrief inzake Jaarverslagen CWM 2016-2019 (16.5MB)
pdf Collegebrief inzake Opvolging Motie 19-125 - Sedum op bushokjes (597KB)
pdf Collegebrief inzake Regionale bijdrage digitalisering MKB (161KB)
2.d
Ingekomen stukken - Rubriek IV
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 31 maart 2021
4
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen 7 en 8 april 2021
Het verslag van de raadscommissie van 8 april 2021 (vergadering 2b) wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd
5
Benoemen lid Commissie bezwaarschriften (750030)
Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld een nieuw lid van de Commissie bezwaarschriften te benoemen.
6
1e wijziging verordening precariobelasting (746496)
De overheidsmaatregelen die zijn genomen ter bestrijding van Covid-19 hebben nog steeds een grote impact voor o.a. winkels en horecaondernemers in Hilversum. In de raadsvergadering van 1 juli 2020 heeft uw raad besloten voor het belastingjaar 2020 geen precariobelasting te heffen voor terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen. Dit voorstel strekt ertoe om ook voor het belastingjaar 2021 geen precariobelasting te heffen voor deze categorieën.
7
Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo (741577)
Op 8 december 2020 heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo' vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. De plannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien.Het plan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
8
Kredietaanvraag sloop GAK-kelder (751323)
In 2018 is het GAK-gebouw gesloopt, met uitzondering van de kelder. De wens is om het nieuwe busstation gereed te hebben voor de oplevering van de HOV in ’t Gooi. Hiertoe dient de GAK kelder nog in 2021 te worden gesloopt. Om deze snelheid mogelijk te maken is nu een krediet nodig van €760.000,-. Voorstel is om dit krediet per 1 mei 2021 beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de raadsvergadering van september, wanneer de raad beslist over de ‘Uitvoeringsnota Stationsgebied’.
9
M21/17 - Hernieuwd perspectief voor de horeca
Deze motie is aangehouden in de vergadering van 31 maart 2021
10
M21/19 - Breder perspectief voor de samenleving
Deze motie is aangehouden in de vergadering van 31 maart 2021
11
M21/33 - Sociaal-economisch herstelplan
Deze motie is aangehouden in de vergadering van 31 maart 2021
12
Economisch Perspectief 2040 (716703)
Economie is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van Hilversum. We streven naar een toekomst waarin Hilversum een sociaal inclusieve stad blijft waar inwoners prettig wonen, werken en verblijven. Een plek voor iedereen. Dat vraagt vanuit het economisch perspectief om ruimte voor werken, innovatie en onderwijs zodat onze inwoners kunnen werken, leren en recreëren in een prettige leefomgeving.
In 2019/2020 is, in samenwerking met een groot aantal gebieds- en ondernemersverenigingen, een agenda Economie en Media 2020-2021 opgesteld met concrete acties op de korte termijn. Bij het vaststellen van de agenda is ook de uitwerking van het perspectief op de lange termijn aangekondigd.
Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en later uit te werken economisch programma.
12.a
M21-44 Perspectief Naarderweg 16 te Hilversum
13
Extra storting ROM Regio Utrecht (709566)
Het Rijk heeft €150 miljoen ter beschikking gesteld aan de ROM's als onderdeel van het noodpakket om de economie te ondersteunen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de extra financieringsvraag vanuit het innovatieve MKB onder voorwaarde van regionale cofinanciering. Voor de ROM Regio Utrecht is een bedrag van € 15,99 miljoen beschikbaar. De regionale overheden die aandeelhouder zijn in de ROM zetten in op regionale cofinancering conform de oorspronkelijke verdeelsleutel bij de eerste storting. Voor Hilversum gaat het om een bedrag van € 1 miljoen euro. Hiermee wordt de omvang van het Participatefonds vergroot met € 32 miljoen.
14
Uittredingsovereenkomst Amsterdam GNR en Gooise Natuuragenda (751382)
De colleges van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren, alle participanten van het GNR, hebben overeenstemming bereikt met GNR-participant Amsterdam over de uittreding van de gemeente Amsterdam uit het GNR. De colleges van de genoemde Gooise gemeenten hebben een voorgenomen besluit genomen over de Uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda. Het college van B&W van Hilversum legt dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad. Het college stelt de raad voor om geen wensen en bedenken in te brengen over het voorgenomen besluit.
14.a
A21-51 Amsterdam uit GNR
15
Actualisatie grondexploitaties 2021 (722529)
Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2021 van de grondexploitaties.
16
Update omgevingsfoto (748494)
De geactualiseerde samenvatting van de Omgevingsfoto gemeente Hilversum biedt een analyse van de belangrijkste thema’s voor de leefomgeving en brengt per thema in kaart hoe Hilversum ervoor staat en wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn. Deze analyse vormt de start voor het gesprek met de stad over opgaven, ambities en denkrichtingen en de vraag: wat voor gemeente wil Hilversum zijn in 2040?
16.a
A21-35 Basis voor fase 2
16.b
A21-52 Actualisatie Omgevingsfoto
17
Vaststelling Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 (747072)
De mobiliteit in Hilversum kan beter en de huidige en verwachte toekomstige mobiliteitsproblemen moeten worden aangepakt. Dit vraagt om concrete maatregelen om de bereikbaarheid van en in Hilversum, de doorstroming op het hoofdwegennet en de verkeersveiligheid te verbeteren. De voorliggende mobiliteitsvisie is een richtinggevende visie op hoofdlijnen met aandacht voor alle modaliteiten. Er is gewerkt met een aantal scenario’s passend bij Hilversum om op basis van modellen de gevolgen voor de mobiliteit van bepaalde keuzes inzichtelijk te maken. Het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” geeft voor de mobiliteit in Hilversum een realistische en haalbare oplossing op hoofdlijnen en bevat een slimme brede mix van gefaseerd te nemen maatregelen. Dit groene, duurzame en innovatieve scenario doet recht aan de resultaten van het intensief doorlopen participatietraject omdat veel genoemde maatregelen hierin zijn opgenomen.
17.a
A21-36 Geen weg onder de hei
17.b
A21-40 Mobiliteitsvisie
17.c
A21-45 Sneller aan de slag met de Gijsbrecht
17.d
A21-46 Sneller aan de slag met Autoluwe binnenstad
17.e
M21-39 Voor nixx met de bus
17.f
M21-42 Park en Bike als aanvulling op de Mobiliteitsvisie
17.g
M21-53 Concreet op korte termijn
17.h
M21-55 Betrek OVHZW
18
Voorstel wijziging Reglement van Orde CWM (751450)
Voorgesteld wordt om het RvO van CWM op vier onderdelen te wijzigen.
In het Reglement van Orde van de Commissie (RvO) van de (CWM) is de werkwijze van de CWM geregeld. De CWM heeft verzocht om het RvO op onderdelen aan te passen. Het nu voorliggende voorstel geeft aan dit verzoek gehoor. Het voorstel dient door de raad te worden vastgesteld. Het RvO maakt als bijlage 9 deel uit van de Bouwverordening.
18.a
A21-37 Artikel 14 Kan Anders - RvO CWM
18.b
A21-43 Behoudt inspraak CWM
19
Evaluatie financiële verordening 2018 en vaststelling financiële verordening 2022 (749193)
De evaluatie in 2017 over de Financiële Verordening geldend voor 2018 heeft geleid tot een aantal innovatieve regelgevingen waaronder de zogenaamde “Beukennotenwet” zoals opgenomen in de nu geldende Financiële Verordening 2018. De Financiële Verordening 2018 is naar aanleiding van de in 2017 vele doorgevoerde wijzigingen en de daaraan gerelateerde toezegging van de toenmalig wethouder Financiën in de Audit en Rekeningcommissie in zijn totaliteit geëvalueerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een procescontrole, benchmark en een ervaringsonderzoek waarbij gedurende het onderzoek rekening is gehouden met de door de Raad in 2017 geformuleerde principes voor de Financiële Verordening, namelijk transparantie, eenvoudig, toekomstbestendigheid en voorzichtigheid.

Uit de evaluatie is gebleken dat de Financiële Verordening 2018 ruimte biedt voor verbeteringen in het kader van deze principes. De 14 voorliggende wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de evaluatie zijn bedoeld om het financiële sturings- en verantwoordingstraject (bestuurlijke planning- en controlcyclus) richting de Raad te versterken door onder andere verbeterde transparantie en meer samenhang middels eenvoud in de planning en controlcyclus te bewerkstelligen. De 14 voorliggende wijzigingsvoorstellen zijn verder gebaseerd op recente ontwikkelingen op het gebied van planning en control inclusief wijzigingen in (achterliggende) financiële wet- en regelgeving (het BBV). Op basis hiervan leggen we een nieuwe versie, de Financiële Verordening 2022, aan de Raad voor ter vaststelling.
19.a
A21-47 Helder mandaat
19.b
A21-48 Meer inzicht
19.c
A21-49 Waarde van de Verordening
19.d
A21-50 Redactie
pdf A21-50 Redactie (113KB)
20
Verlenen krediet infrastructurele maatregelen (736765) (Verplaatst naar zonder debat)
Voor het uitvoeren van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, is € 733.050,- subsidie aangevraagd bij het Rijk en € 586.440,- cofinanciering bij de Provincie. Beide subsidies zijn volledig toegekend.
De gemeente moet 10% van het investeringsbedrag zelf financieren. Hiertoe is reeds een investering  in het investeringsprogramma 2021 opgenomen onder punt 2.1.
De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet vrij te geven.
21
Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg (702168)
Om de verleende subsidie van de Provincie Noord-Holland voor de aanleg van de Schuttersweg tot fietsstraat met bijbehorende parkeervakken toe te kunnen voegen aan het bestaande uitvoeringsbudget voor rioolvervanging en herinrichting, wordt voorgesteld dat de Raad een aanvullend krediet verleent van 183.000 Euro.
pdf Dossier 6272 voorblad.pdf (32KB)
pdf Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg - Raadsvoorstel (60KB)
pdf Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg - Raadsbesluit (46KB)
pdf Verlening subsidie Project 1. SPV maatregelen Hilversum en 2. Aanleg fietsstraat Schuttersweg (4.9MB)
pdf Antwoorden op technische vragen van GroenLinks over de Schuttersweg (3.8MB)
pdf Bijlage 1 bij Beantwoording technische vragen GrL - Zienswijze wijkoverlegorgaan De Boomberg (2MB)
pdf Bijlage 2 bij Beantwoording technische vragen GrL - Omgevingsvergunning gebruik groen (667KB)
pdf Bijlage 3 bij Beantwoording technische vragen GrL - Brief aan BW27112020 (48KB)
pdf Bijlage 4 bij Beantwoording technische vragen GrL - DO Schuttersweg + servituut Natuurmonumenten (1.6MB)
pdf Antwoorden op technische vragen van Democraten Hilversum over de Schuttersweg (13.5MB)
pdf Bijlage 1 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_DO Schuttersweg + servituut Natuurmonumenten (1.6MB)
pdf Bijlage 2 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_Bestuurlijk Plan van Aanpak_Aan de slag met de Omgevingsvisie (8.8MB)
pdf Bijlage 3 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_uitnodiging buurtschouw bewoners (12KB)
pdf Bijlage 4 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_bewonersbrief met verslag buurtschouw (36KB)
pdf Bijlage 5 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_Buurtschouw_Schuttersweg_18_08_2020 op website (3.7MB)
pdf Bijlage 6 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_uitnodiging leden werkgroep (35KB)
pdf Bijlage 7 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum_verslag eerste werkgroepavond (22KB)
pdf Bijlage 8 bij beantwoording vragen Democraten Hilversum__bewonersbrief_verslag werkgroep 22 september (36KB)
pdf Beantwoording technische vraag GroenLinks Schuttersweg (Toegevoegd 21 april 2021) (18KB)
pdf Parkeertellingen Schuttersweg 2018 Bijlage bij Beantwoording technische vraag GroenLinks Schuttersweg (Toegevoegd 21 april 2021) (1.9MB)
21.a
M21-54 Niet parkeren in het groen van de Schuttersweg
22
Vragen aan het college