Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid - 28 augustus 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Deze vergadering is een gecombineerde commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid en commissie Verbonden Partijen.
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda commissie Verbonden Partijen
2
Mededelingen voorzitter dhr. H.P. Blok
3
Vaststellen verslag commissie Verbonden Partijen d.d. 12 juni 2019
4
Zienswijze resultaatsbestemming 2018 OFGV en jaarstukken 2018 (558434)
Voor u ligt het voorstel voor de resultaatbestemming behorende bij de Jaarrekening 2018 van de OFGV. Aan de gemeente is gevraagd om een zienswijze op het voorstel tot de resultaatbestemming 2018.
Met bijgaande zienswijze laat Hilversum de OFGV weten hoe wij tegenover het voorstel voor de resultaatbestemming staan.
5
Vaststellen agenda commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid
6
Mededelingen voorzitter dhr. H.R. Jaarsma
7
Toezeggingen college
8
Vaststellen verslag vergadering commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid d.d. 5 juni 2019
9
Mededelingen van en vragen aan wethouder mevr. A.J. Wolthers
Bij dit agendapunt komen insprekers over een niet-geagendeerd onderwerp (parkeren en snelheid Calvijnhof en parkeren Lutherhof). Ter ondersteuning van zijn bijdrage heeft de eerste inspreker twee documenten aangeleverd, die u hieronder aantreft.
De tweede inspreker heeft op 28 augustus vier documenten aangeleverd, die u tevens hieronder aantreft.
10
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
11
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. J. Kastje
12
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
13
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (556863)
In de Regionale Energiestrategie (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in praktijk gebracht. De regio Noord Holland Zuid (NHZ) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio binnen RES NHZ. Om het RES proces formeel te starten ligt de startnotitie RES NHZ voor aan de raad ter vaststelling.