Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 november 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Afscheid raadslid dhr. A. Poels en toelating nieuw raadslid dhr. J. van Drogen
Bij schrijven van 15 september 2020 heeft de heer A. Poels van de fractie van GroenLinks ontslag genomen als raadslid. De eerstvolgende persoon op de kieslijst van GroenLinks die in aanmerking komt voor benoeming én die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden is de heer J. van Drogen.
2
Vaststellen agenda
3
Lijst van ingekomen stukken
3.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
pdf Raadsinformatiebrief 2020-56 inzake Ophogen duurzaamheidsfonds (688136) (222KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-57 inzake Toekenning subsidie 2021 Stichting Hilversum Marketing (401KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-58 inzake ‘Samen is leuker!’ Lokale aanpak eenzaamheid (1.9MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-59 inzake Agenda Lokale Inclusie (1013KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-60 inzake Gedogen van winterterrassen gedurende coronamaatregelen (139KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-61 inzake Procedure rondom bestuurlijke nevenfuncties (toezegging T19-119 en motie M19-095) (766KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-62 inzake Financiële afwijkingen betaalde rentelasten, kapitaallasten en dividend 2020 (704KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-63 inzake Definitief budget BUIG 2020 (633KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-64 inzake Evaluatie VTH-Beleid en jaarrapportage 2019 (3.7MB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-65 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, gemeente Hilversum (434KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-66 inzake Verkoopopgaven en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling (163KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-67 inzake Septembercirculaire gemeentefonds 2020 (864KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-68 inzake Regionale Ontwikkelings Maatschappij Regio Utrecht (145KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-69 inzake Jongerenontmoetingsplek in Hilversumse Meent en Anna’s Hoeve (143KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2020-70 inzake Aanvullende financiële afwijkingen in begroting 2020 als gevolg van Coronacrisis (707KB)
pdf Collegebrief inzake voorstel aanpassen APV - beantwoorden vragen (886KB)
pdf Collegebrief inzake Aantallen WMO aanvragen (290KB)
pdf Collegebrief inzake Voortgang Groene Loper 1221 (282KB)
pdf Collegebrief inzake beantwoording vragen inzake Stationsgebied 2020 (23.9MB)
pdf Collegebrief inzake Besluit bouwinitiatief Oude Torenstraat 1-3 (Toezegging T20-071) (336KB)
pdf Collegebrief inzake Beantwoorden vragen Enquête mobiliteitsvisie PvdA (207KB)
pdf Collegebrief inzake Sinterklaas activiteiten in Hilversum (416KB)
pdf Collegebrief inzake Visiedocument Samenwerking en Governance (427KB)
pdf Collegebrief inzake Raadsinformatiebrief Regio Gooi- en Vechtstreek over het OV SAAL besluit (808KB)
pdf Collegebrief inzake Voortgang project Crailo - Motie 20-21 (33.4MB)
pdf Collegebrief inzake stand van zaken Inkoop Sociaal Domein (475KB)
pdf Collegebrief beantwoording vragen DH raad 7 oktober 2020 inz open brief wijk 1223 en brief MRA (1.9MB)
pdf Coronabrief – oktober 2020 (uitvoering moties 20-33 en 20-24) (2.6MB)
pdf Collegebrief inzake Agenda Wmo Welzijn in de wijk 2020 (486KB)
pdf Collegebrief antwoord commissievraag overslagstation Crailo GAD (307KB)
pdf Collegebrief inzake Subsidieaanvraag terugdringen dak- en thuisloosheid (541KB)
pdf Collegebrief inzake toelichting financiële afwijking 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd (1.9MB)
pdf Collegebrief met betrekking tot Uitslag aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken Hilversumse Meent (872KB)
pdf Collegebrief inzake COT rapport VRGV (1MB)
pdf Collegebrief Evaluatie Begeleiding in de Wijk (371KB)
pdf Collegebrief T20-45 toezending uitkomsten KPMG-onderzoek ‘Inzicht en handelingsperspectieven sociaal domein’ (1.9MB)
pdf Collegebrief Informatie m.b.t onderzoek Follow the Money (Toezegging T20-78) (1.5MB)
pdf Collegebrief Second opinion evaluatie VANG in opdracht van Gooise Meren (1.3MB)
pdf Collegebrief Overgang Huishoudelijk Hulp van Amaris naar TGVS (146KB)
4
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 7 oktober 2020
5
Vaststellen verslagen raadscommissievergaderingen 1 + 21 + 22 + 28 oktober 2020
6.a
Benoeming en beëdiging commissielid J.J.A.N. Deen (702314)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier
fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de
raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de
procedure die is beschreven in de verordening.
6.b
Benoeming en beëdiging commissielid D. Degives Mas (712523)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier
fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de
raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de
procedure die is beschreven in de verordening.
6.c
Benoeming en beëdiging commissielid C. Jansson (672058)
Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier
fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de
raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de
procedure die is beschreven in de verordening.
7
Begroting 2021 (687972)
Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2021. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2021.
7.a
A20-91 Middelen HilversumPas behouden voor minimabeleid
7.b
A20-95 Minimaregelingen houden op 130%
7.c
A20-86 Kindpakket 130%
7.d
M20-87 WMO via bijzondere bijstand
7.e
M20-88 Verkeershuis
7.f
M20-89 Inzicht in toekomstige financiële ruimte
7.g
M20-90 Eenduidiger en consistenter indiceren Huishoudelijke hulp
7.h
M20-93 Taakstelling projectkosten
7.i
M20-94 Wacht met vrijgeven ROM-fonds
7.j
M20-96 Visie op taakstelling sociaal domein
7.k
M20-97 Alternatieven bij herziening financieel beleid
8
Belastingverordeningen 2021 (689534)
Bij dit besluit worden de belastingverordeningen 2021 vastgesteld, conform de uitgangspunten van de begroting 2021.
8.a
1 - verordening afvalstoffenheffing 2021
8.b
2 - verordening havengelden 2021
8.c
3 - verordening hondenbelasting 2021
8.d
4 - legesverordening 2021
8.e
5 - verordening marktgelden 2021
8.f
6 - verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
8.g
7 - verordening parkeerbelastingen 2021
8.h
8 - verordening precariobelasting 2021
8.i
9 - verordening rioolheffing 2021
9
Nieuwe grondstoffenvisie (671172)
Inhoud
Het beleid voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is een wettelijke taak van gemeenten, die deze taak in onze regio hebben overgedragen aan de regio Gooi en Vechtstreek. In de beeldvormende sessie van 6 november 2019 is gesproken over de evaluatie van het huidige beleid, Van Afval Naar Grondstof (2015-2020). Dit als opmaat voor het opstellen van nieuw beleid voor de komende vijf jaar. Regionaal zijn daarvoor nu de vraagstukken geformuleerd en is een startmemo opgesteld. Het betreft de vraag volgens welk ontwikkelscenario in de toekomst vorm wordt gegeven aan de doorontwikkeling van de afvalinzameling en verwerking (scenario A of B) en de systeemkeuzes Diftar en voor- of nascheiding PMD. Tenslotte zijn een aantal koppelkansen benoemd die kunnen worden gewogen of aangevuld.  Elke keuze heeft effect op drie aspecten; duurzaamheid, dienstverlening en kosten.

Besluitvormingsproces raadsvoorstel in de regiogemeenten
De volgende stap in het regionale proces is om de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten te vragen richting te geven in de beleidskeuzes door middel van besluitvorming. Dit in nauwe afstemming met de werkgroep Verbetering besluitvorming Regio en vanuit het streven naar informatiesymmetrie in de regio. Regionaal is de volgende planning afgesproken met de bestuurlijke trekkers (Joost Boermans, Bert Rebel en Barbara Boudewijse)
17 augustus PFHO waarin de proceswijziging en het concept raadsvoorstel informerend wordt besproken
25 augustus Concept raadsvoorstel bespreken in de colleges ter voorbereiding PFHO
27 augustus (26, 27 of 28 aug) PFHO besluitvormend
1 september Vaststellen raadsvoorstel in de colleges en doorgeleiding raden
11 september Regiopodium
September -oktober consultatie raden.
9.a
A20-92 Startmemo Grondstoffenvisie
10
Vragen aan het college