Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 26 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A.F. Vreugdenhil-de Blécourt en R. Verkuijlen
Toelichting: In deze vergadering van de gezamenlijke commissies wordt de Kadernota 2021 behandeld.

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Kadernota 2021 (752566)
Voor u ligt de kadernota 2021 van de gemeente Hilversum en de 1e Turap 2021. De kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Het vormt een uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2022-2025. Nieuwe inzichten zullen ongetwijfeld de komende maanden ertoe leiden dat het in deze kadernota geschetste perspectief moet worden bijgesteld. Door in te stemmen met deze kadernota geeft u toestemming voor de kaders en uitgangspunten waarbinnen de begroting 2022 zal worden uitgewerkt. In de eerste tussenrapportage (Turap I) vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met 16 april 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s).
3.1
Vragen aan wethouder Walters
Portefeuilles: Financiën, Welzijn en Zorg, ICT, LHBTI, Privacy
3.2
Vragen aan wethouder Wolthers
Portefeuilles: Werk en inkomen, Onderwijs (BO/VO), Bereikbaarheid en parkeren, P&O en dienstverlening
3.3
Vragen aan wethouder Voorink
Portefeuilles: RO, Regio, Sport, Omgevingswet, Bescherming en Opvang, Vergunningverlening en Handhaving
3.4
Vragen aan wethouder Scheepers
Portefeuilles: Beheer OR en begraafplaatsen, Grondbeleid en Grexen, Vastgoed, Inkoop, Buurten en Wijken
3.5
Vragen aan wethouder Heller
Portefeuilles: Klimaat en Energie, Natuur en groen, Milieu en Afval, Wonen, Vergunninghouders en vluchtelingen, Monumenten
3.6
Vragen aan wethouder Kuipers
Portefeuilles: Economie en media, Cultuur, Evenementen
3.7
Vragen aan burgemeester Broertjes
Portefeuilles: Veiligheid en Openbare orde, Juridische zaken, Communicatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Bestrijding Mensenhandel
4
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
5
Kadernota 2021 (752566)
Voor de stukken zie agendapunt 3