Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 27 oktober 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: A. Yorulmaz
Toelichting: Commissievergadering 4
Onderwerpen
Portefeuille Natuur en Groen

* Beleid Natuurinclusief Bouwen

Portefeuille Inkoop

* Inkoopbeleid 2022
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouders Scheepers en Kuipers (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Beleid Natuurinclusief Bouwen (1041983)
De verblijfplaatsen en de leefomgeving van beschermde diersoorten, zoals de huismus, gierzwaluw, en vleermuis gaan in Hilversum (en Nederland) in rap tempo achteruit. Gevolg is dat dier- en plantensoorten verdwijnen en dat het ecosysteem van de stad uit balans is. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden krijgen plaagdieren zoals de eikenprocessierups vrij spel en door het gebrek aan variatie in beplanting zijn verschillende boomsoorten vatbaar voor diverse ziektes. De oorzaak ligt in (ver-) bouwwerkzaamheden waarbij veel mogelijke verblijfplaatsen van deze diersoorten verloren gaan. De gemeenteraad heeft dit probleem al in 2017 geadresseerd in de motie Natuurinclusief Bouwen (M17/78). Het college wil investeren in het herstellen van de natuurlijke balans in de stad door meer verblijfplaatsen te realiseren en de leefomgeving beter geschikt te maken voor de beschermde gebouwbewonende diersoorten. Aan de raad wordt voorgesteld om maatregelen te treffen om de leefomgeving van deze dieren in Hilversum te verbeteren door natuurinclusief bouwen zowel als randvoorwaarde te hanteren als te stimuleren. Daarvoor is de Leidraad Natuurinclusief Bouwen ontwikkeld (bijlage 2) met daarin een onderbouwing van de juiste natuurinclusieve maatregelen op de juiste plek, voor de juiste soort. De opzet van de leidraad beantwoordt de oproep die is gedaan in de motie M20-81 “Innovatief groen moet je doen”. De kosten voor specialistische inhuur op toezicht worden opgenomen in de begroting van 2023 en verder.
5
Oordeelsvorming Beleid Natuurinclusief Bouwen (1041983)
6
Beeldvorming Inkoopbeleid 2022 (1055318)
Het huidige Inkoopbeleid 2017-2021 loopt tot eind 2021. Dat en enkele andere ontwikkelingen maken dat het inkoopbeleid geactualiseerd moet worden. Zo is per 1 juni 2019 de gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam en zal zij vanaf 1 maart 2022 bestuurlijk fuseren met de gemeente Amsterdam. Op 1 januari 2022 zal de gemeente Weesp daarom geen deelnemer meer zijn in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is de Wet Bibob gewijzigd,
hebben de regiogemeenten verdere stappen gezet met betrekking tot circulariteit en zijn er landelijk nieuwe inkoopvoorwaarden op het gebied van ICT vastgesteld, die de regiogemeenten in de praktijk al hanteren. Dit alles heeft geleid tot het onderhavige voorgestelde Inkoopbeleid 2022, dat net als voorgaande jaren met de regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek is opgesteld. Het Inkoopbeleid maakt zowel voor de markt, als voor de interne organisatie inzichtelijk welke uitgangspunten leidend zijn voor de inkopen en aanbestedingen binnen de gemeente en voor het uitvoeren van de afgesloten contracten.
Om het Inkoopbeleid op 1 januari 2022 in werking te laten treden, moet het uiterlijk 8 december 2021 in uw raad worden behandeld.
7
Oordeelsvorming Inkoopbeleid 2022 (1055318)