Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 13 juni 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Mededelingen van en vragen aan wethouders Wolthers, Kastje, Jaeger, Scheepers en burgemeester Broertjes
5
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
6
Mededelingen van en vragen aan wethouder Voorink
Er waren insprekers aangemeld voor een niet-geagendeerd onderwerp, te weten het zwembad in Kerkelanden. Deze insprekers hebben zich vandaag (13 juni) afgemeld.
7
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
8
Besluit op bezwaren tegen vestiging voorkeursrecht Koninginneweg (459968)
Er zijn 6 bezwaren ingediend tegen het besluit om voorkeursrecht te vestigen op gronden in het Stationsgebied gelegen tussen de spoorlijn en de Koninginneweg. De Commissie bezwaarschriften heeft het advies uitgebracht om een bezwaarde niet ontvankelijk te verklaren en voor het overige de bezwaren ongegrond te verklaren. De raad dient nu te beslissen. Voorgesteld wordt om het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen.
9
Kredietaanvraag Wet voorkeursrecht gemeenten Koninginneweg (449883)
Op 5 december 2017 heeft het college het besluit genomen om de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen op het gebied tussen Kleine Spoorbomen, Koninginneweg, Stationsplein en het spoor. Dit besluit is met de publicatie in de Staatscourant van 7 december 2017 in werking getreden en op 31 januari 2018 door de gemeenteraad bestendigd.
Het voorstel betreffende het vaststellen van krediet ligt nu aan u voor, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan het gevestigde voorkeursrecht.
10
Vaststelling bestemmingsplan 'Partiele herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve' (454785)
In maart 2018 heeft het college het ontwerpbestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve ter inzage gelegd waarmee de maximale bouwhoogte voor twee bouwvelden in fase 4 van Anna’s Hoeve wordt beperkt van 16,5 meter naar 10.5 meter. Door gewijzigde omstandigheden, zoals de verlegging van de weg over Anna's Hoeve als gevolg van het project HOV in 't Gooi en de functiewijziging van de Minckelersstraat, is het beperken van de maximale bebouwingsmogelijkheden op deze twee betreffende bouwvelden gewenst.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de voorgestelde verlaging van de bouwhoogte. Uw raad kan nu het bestemmingsplan vaststellen.
11
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Utrechtseweg 245 (452298)
Voor het perceel Utrechtseweg 245 is een aanvraag ingediend voor het vergroten van de woning. Het bouwplan betreft een wijziging en legalisatie van de bestaande aanbouw aan de achterzijde van de woning. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2013. Voor dit bouwplan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd. Dit betekent dat instemming van de raad nodig is in de vorm van de afgifte van een ‘verklaring van geen bedenkingen’.
12
Vaststelling bestemmingsplan Boomberglaan 9 (439129)
Voor het perceel Boomberglaan 9 is een verzoek ingediend voor transformatie van de huidige kantoorlocatie naar een woonlocatie met vier vrijstaande woningen. Het verzoek is in strijd met het geldende bestemmingsplan Herziening Noordwestelijk Villagebied. Om deze reden is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen ten behoeve van het indienen van zienswijzen door een ieder. Er zijn geen zienswijzen op het plan ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld.
13
Besloten vergadering
In de raadsvergadering van 6 juni jl. heeft de fractie van GroenLinks aangegeven in een besloten deel van de commissie Ruimte vragen te willen stellen aan de burgemeester over de geheimhouding op een memo en over het project waarover de memo gaat. De raad heeft dat verzoek gehonoreerd. Derhalve is dit onderwerp aan de agenda toegevoegd.