Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid - 11 maart 2020

Locatie: Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid d.d. 5 februari 2020
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. J. Kastje
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder mevr. A.J. Wolthers
Bij dit agendapunt komen in sprekers, die het woord voeren over niet-geagendeerde onderwerpen.
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Advisering commissie voor Welstand en Monumenten over Omgevingsvergunning HOV (616775)
De Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) heeft een negatief advies uitgebracht op de HOV lijn langs het spoor, en de weg over Anna's Hoeve, m.b.t. de aanleg van de fly-over, de natuurbrug, en de tunnel onder het spoor. De commissie geeft enkele voorbeelden, maar vindt dat het ontwerp in zijn geheel samenhang ontbeert en heroverwogen moet worden
Het college wil, vanwege de impact op de planning, het negatieve advies van de commissie niet integraal overnemen, maar daar beargumenteerd van afwijken en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) een positief advies uitbrengen. Daarmee worden een groot aantal adviezen van de CWM onbehandeld.
10
Procesvoorstel Kunstwerk Marktplein (607665)
Op 10 juli 2019 nam de gemeenteraad de motie ‘600 bloeiende boekweitkorrels’ aan. In de motie wordt geconstateerd dat het momentum voor een specifiek Dudokmonument op het Marktplein gepasseerd is, maar ook dat Hilversum in 2024 haar 600-jarige zelfstandigheid kan vieren en deze feestelijke aanleiding kan bekronen met een ‘sprankelend’ en ‘monumentaal’ kunstwerk op het Marktplein. De gemeenteraad verzocht het college met een procesvoorstel inclusief dekking te komen, gericht op het realiseren van een monumentaal kunstwerk op het Marktplein, dat bij gelegenheid van de viering van 600 jaar Hilversumse zelfstandigheid onthuld kan worden.

Het college heeft bureau QKunst gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van het procesvoorstel. Het proces moet leiden tot een kunstwerk dat nationaal onderscheidend, kwalitatief hoogstaand en duurzaam is en dat gebruikmaakt van de bestaande infrastructuur op het Marktplein. Daarnaast leeft de wens burgers te laten participeren in het proces en jongeren c.q. burgers van de toekomst een rol te geven bij de totstandkoming. Verder is gevraagd in het proces twee of drie scenario’s op te nemen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de uitgangspunten, de scenario's en de bijbehorende kostenramingen voor het kunstwerk. Met dit voorstel wordt tevens de motie M19/85 afgedaan.
11
Besloten vergadering