Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 10 november 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Beantwoording Artikel 41 vragen GNR hondenuitlaatservices (709470)
De PvdA heeft vragen gesteld over hondenuitlaatservices. Het bestuur van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR) heeft besloten om hondenuitlaatservices te gaan weren, door maximaal 3 honden per persoon toe te staan.
Dit is weloverwogen gedaan, vanuit de doelstellingen van de stichting GNR om de natuur te beheren en toegankelijk te houden voor recreatie. Dit blijkt in de praktijk niet verenigbaar met hondenuitlaatservices (HUSsen), omdat deze teveel schade en overlast berokkenen. In andere, omringende natuurgebieden worden HUSsen al langer geweerd, waardoor de druk op het GNR verder is toegenomen. De stichting GNR heeft overigens wel een hondenvriendelijk beleid; in een groot deel van het Goois Natuurreservaat zijn honden toegestaan en er zijn ook gebieden waar honden los mogen lopen, zoals de Hoorneboegse Heide. Om de HUSsen de gelegenheid te geven om hun bedrijfsvoering aan te passen, gaat de beperking voor maximaal 3 honden per persoon in op 15 juli 2021.
2
Jaarverslag 2019 Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (709770)
Ook in 2019 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek de gemeenten en netwerkpartners in onze regio weer ondersteund door het voeren van procesregie in complexe casussen waarin vooruitgang stagneerde en knelpunten zijn ontstaan. Vaak is het juist voor de personen die het betreft belangrijk dat er voortvarend en samenhangende interventies kunnen worden ingezet. Het Zorg- en Veiligheidshuis vervult hierbij een sleutelrol om in geëscaleerde casussen samen met de partners tot een passende aanpak te komen.
Met dit jaarverslag kijken we terug op een actief 2019 met nieuwe ontwikkelingen.
3
Beantwoording vragen ex artikel 41 fractie SP inzake LHBTI (709927)
De fractie van de SP heeft vragen gesteld op grond van artikel 41 RvO inzake LHBTI. Met bijgaande collegebrief worden de vragen van een antwoord voorzien.
4
Onderzoekresultaten ten behoeve van mobiliteitsvisie 2040 (712130)
De raad te informeren over het onderzoeksrapport via de bijgevoegde collegebrief.
5
Collegebrief Media Perspectives (716419)
Bij de bespreking van de begroting 2021 in de gezamenlijke commissie op 4 november 2020 heeft de portefeuillehouder Economie & Media toegezegd om voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de raad te delen welke resultaten er door Stichting Media Perspectives zijn behaald op het vlak van leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt. Met deze collegebrief doen wij toezegging T20-85 af.
6
Beantwoording Raadsvragen CDA inzake sport- en cultuurverenigingen (706214)
Op 9 oktober jl. heeft de fractie van het CDA vragen gesteld aan het college over de impact van corona op Hilversumse sport- en cultuurverenigingen. Hierbij geven wij u schriftelijk de antwoorden. De vragen hebben betrekking op zowel sport als cultuurverenigingen. Daarom zal de beantwoording per vraag eerst gericht zijn op sport en vervolgens op cultuur. U heeft op 21 oktober jl. van het college ook de Coronabrief met kenmerk 706305 ontvangen waarin de maatschappelijke impact van corona op de Hilversumse samenleving is beschreven. De beantwoording van de vragen zijn in lijn met deze Coronabrief.
7
Toepassen hardheidsclausule bouwplan Swammerdamstraat 1 (712084)
Op 9 december 2019 heeft het college de omgevingsvergunningaanvraag tot verbouw van het ‘bijbehorende bouwwerk’ op het adres Swammerdamstraat 1 naar een woning geweigerd. Aanvrager heeft tegen deze weigering bezwaar aangetekend. Op 7 september 2020 is, conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, het bezwaar ongegrond verklaard. In de motivatie van het advies geeft de commissie het college ‘dringend in overweging om te onderzoeken of aanleiding bestaat om bezwaarden financieel tegemoet te komen, gelet op de zeer uitzonderlijke situatie waarin zij buiten hun macht terecht zijn gekomen’ (advies Commissie Bezwaarschriften, punt 6, laatste alinea). Naar aanleiding van dit advies wordt voorgesteld de leges, ten bedrage van € 1.182,36, voor de omgevingsvergunningaanvraag niet meer in te vorderen.
8
Verlening decharge lid Cultuurraad Hilversum (712011)
Mevrouw S. (Sarah) Ibrahimi is lid van de Cultuurraad Hilversum. Mevrouw Ibrahimi heeft aan het college verzocht om haar decharge te verlenen, omdat zij haar werkzaamheden voor de Cultuurraad niet langer kan combineren met haar baan en privéleven. Het college is verantwoordelijk voor het aanstellen en verlenen van decharges aan de leden van de Cultuurraad.