Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 27 februari 2024

Locatie: B en W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: G.M. van den Top
Algemene documenten:

1
Conceptbegroting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 2024 (1401956)
Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2024 goed te keuren. Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel direct aan de raad worden voorgelegd. Het openbaar onderwijs heeft wettelijk de goedkeuring van de raad nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.
2
Vaststelling beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie (1400683)
De beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie vormen samen met het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering de opvolger van het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning. Het nieuwe bestemmingsplan staat woningsplitsing en verkamering alleen bij afwijking toe als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De beleidsregels zetten uiteen wat onder deze voorwaarden moet worden verstaan. In de beleidsregels is onder andere nader gespecificeerd waar nog woningsplitsing of verkamering mogelijk is (als ook wordt voldaan aan andere voorwaarden) en wat bijvoorbeeld wordt verstaan onder een goed woon- en leefklimaat bij toepassing van woningsplitsing, verkamering of transformatie.
3
Samenwerkingsovereenkomst Campusorganisatie Media Park (1400514)
Formele bekrachtiging van de deelname aan de campusorganisatie Media Park door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
4
Vluchtelingenwerk 2023 (aanvulling) en 2024 (1402788)
**Aanvullende aanvraag 2023**
Vluchtelingenwerk heeft bij besluit van 2 december 2022 voor het jaar 2023 een programmasubsidie ontvangen van € 171.675,- en een incidentele subsidie van € 70.286,- voor de uitvoering van maatschappelijke en juridische begeleiding van asielstatushouders. Echter wordt de subsidie gebaseerd op een schatting (prognose) van het aantal trajecten. Op 8 oktober 2023 hebben wij een nacalculatie ontvangen van nog 37 trajecten.

**Aanvraag 2024**
Vluchtelingenwerk heeft op 28 juni 2023 een reguliere subsidieaanvraag gedaan voor maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding en taalcoaching voor asielstatushouders voor het jaar 2024 van € 469.200,-. Het (laten) aanbieden van maatschappelijke begeleiding is een wettelijke taak voor gemeenten vanuit de Wet Inburgering 2021. Jaarlijks vraagt Vluchtelingenwerk subsidie aan op basis van het geschatte aantal volwassen asielstatushouders dat wordt gehuisvest voor het komende jaar.
5
Voortgang uitvoering plan van aanpak WOZ (1406070)
De raad d.m.v. een collegebrief te informeren over de uitvoering van het plan van aanpak WOZ.
6
Collegebrief onderzoek openbaar algoritmeregister en afdoening motie M23-92 (1389618)
In de raadsvergadering van 21 juni 2023 heeft de raad een [motie](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/75d60ecb-c8cf-46d0-ac2a-249a2809346c?documentId=a622a892-d883-4d86-9a3c-e15e9ed9bc4d&agendaItemId=16d4ccd7-ab5d-472a-993f-2e8e68913d55) aangenomen waarin gevraagd is te onderzoeken wat er nodig is om een openbaar algoritmeregister voor de gemeente Hilversum in te richten.
Deze collegebrief geeft een kort resultaat van het onderzoek en de voorgenomen richting tot realisatie van een openbaar algoritmeregister.
7
Reactie betreffende ontvangen brandbrief Meentwerf d.d. 9-11-2023 (1409074/1376499)
Op 9 november 2023 heeft de Meentwerf een brandbrief gericht aan het college gestuurd. Ook zijn er in oktober een brede set aan vragen gesteld over wat er mogelijk is aan te organiseren activiteiten binnen de huidige vergunning en het bestemmingsplan. Naast deze signalen over de huidige situatie heeft de Meentwerf ook toekomstplannen waar ze de betrokkenheid bij de gemeente in vragen. Een ambtelijk aanspreekpunt is een belangrijke wens.
Aangekondigd is dat Meentwerf nog een officiële collegereactie zal ontvangen. Inmiddels is er een ambtelijk aanspreekpunt voor de Meentwerf.
8
Subsidie Versa bewoners nemen de regie in wijk Hilversum Zuidwest (1403023)
Versa Welzijn voert van 2023 tot en met 2027 het project ´Bewoners voeren regie in de wijk Hilversum Zuidwest´ uit. Het doel van dit project is eigenaarschap en het onderzoekend vermogen van inwoners te versterken, zodat ze de maatschappelijke uitdagingen in de wijk zelf ter hand kunnen nemen. Versa Welzijn werkt hieraan door bewonersinitiatieven te ondersteunen. Hogeschool Utrecht onderzoekt of Versa Welzijn hierin slaagt.
9
Vaststelling bestemmingsplan 'Kavel naast Mout' (1407314)
Op [27 juni 2023](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/954e7ac7-bdaa-459e-a60a-c19b538e50e3) heeft het college de koopovereenkomst voor het perceel grond gelegen naast Marktplein 1 vastgesteld. Het betreft de gronden naast foodhall Mout. Tevens is daarbij besloten de bestaande ruime gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan voor deze locatie te beperken tot ‘bierbrouwerij en proeflokaal’. Om de gebruiksmogelijkheden te beperken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Het college heeft op [19 december 2023](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/09aaf8d7-7d23-47fb-9d63-f5c6b6d9224f) besloten de procedure hiervoor te starten. Tijdens de inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
10
Vaststelling Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering (1407349)
Het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering is in combinatie met de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie de opvolger van het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning. Het nieuwe bestemmingsplan staat woningsplitsing en verkamering alleen bij afwijking toe als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De beleidsregels zetten uiteen wat onder
deze voorwaarden moet worden verstaan, zoals bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder een goed woon- en leefklimaat bij toepassing van woningsplitsing of verkamering. Het biedt zo duidelijkere voorwaarden, maar tegelijkertijd ook meer mogelijkheden voor woningeigenaren en toekomstige bewoners. De term ‘meervoudige bewoning’ is losgelaten, gekozen is voor de termen ‘woningsplitsing’ en ‘verkamering’ om per type meer onderscheid te kunnen maken in regels. In het bestemmingsplan is daarnaast ook nog een regeling opgenomen voor samenvoeging van woningen.
11
Ter inzagelegging ontwerp-raadsbesluit Vaststellen verkeerskundige grens bebouwde kom gemeente Hilversum Verlegde Weg over Anna’s Hoeve (1403434)
Op het tracé van de in het kader van het project HOV in ’t Gooi gerealiseerde Verlegde Weg over Anna’s Hoeve moet de bebouwde kom vastgesteld worden. Het college stelt voor de bebouwde komgrens vast te stellen 100 meter ten oosten van de aansluiting van de Mussenstraat op de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve. Voor die vaststelling is een raadsbesluit vereist. Het ontwerp wordt nu ter inzage gelegd met toepassing van artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht.
12
Tweede voortgangsrapportage Bescherming & Opvang inwoners met psychische kwetsbaarheden (1405697)
De raad wordt middels de tweede voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang ‘Herstel de verbinding’ 2022 - 2025.
13
Toezegging T24-015 Stand van zaken Groene Loper 1221 (1409139)
Met deze collegebrief wordt toezegging T24-015 - om de raad te informeren over de stand van zaken van het project Groene Loper 1221 - afgedaan.
14
Vaststelling en ondertekening Hennepconvenant 2024-2027 (1406018)
De gemeente Hilversum is sinds 2010 partij bij de hennepconvenanten Midden-Nederland. Het huidige Hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022 is tot 1 maart 2024 verlengd omdat het voorliggende hennepconvenant in verband met de in verband met de AVG te verrichten DPIA - zie hieronder - niet tijdig gereed was. Het huidige hennepconvenant loopt af per 1 maart 2024, en de DIPA is inmiddels afgerond. Het voorstel is daarom het nieuwe convenant 2024-2027 aan te gaan met de bestaande convenantpartijen.

Het huidige en reeds verlengde hennepconvenant 2019-2022 loopt af per 1 maart 2024. Omdat het hennepconvenant een grondslag biedt voor de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en andere partners, waaronder politie, is m.i.v. 1 maart 2024 een nieuw hennepconvenant noodzakelijk.

Het nieuwe voorliggende Hennepconvenant Midden-Nederland 2024-2027 maakt de voortzetting van een gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen mogelijk. Dit convenant bevat geen wezenlijke aanpassingen ten opzichte van het huidige convenant. Om die reden wordt voorgesteld het voorliggende convenant vast te stellen en door de burgemeester te doen ondertekenen.
15
Subsidie openbare bibliotheek Hilversum IDO (1399328)
De gemeente is vanaf 2023 ervoor verantwoordelijk dat er een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) beschikbaar is voor haar inwoners. Het Rijk kent per 2023 op basis van een beschikking onder voorwaarden jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK-IDO) toe aan de gemeenten. Bij het IDO kunnen burgers onder andere terecht voor hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners.
16
Subsidieaanvraag 2024 Hilversum100 (1402355)
Hilversum100 heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2024.

Hilversum100 is een netwerkorganisatie die zich inzet om duurzame doeners aan elkaar te verbinden daarmee duurzame initiatieven een kickstart te geven. De inzet van Hilversum100 heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat er veel duurzame initiatieven opgestart, opgepakt en gegroeid zijn.
Hilversum 100 draagt bij aan de duurzame ambities en opgaven van de gemeente Hilversum. Zij is een belangrijke partner voor de bottom-up beweging op gebied van duurzame ontwikkelingen zoals energiegebruik- en opwekking, hergebruik van materialen, vergroenen van de stad en duurzaam vervoer. Door de samenleving te activeren draagt Hilversum100 bij aan de doelstellingen van de opgave Duurzaam, en daarmee aan de doelstellingen op gebied van energie, circulair en groen. In het [Jaarplan Groen 2024](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6f48dc00-822d-415f-996d-5e869a764dd5?documentId=567fb976-6a70-40d4-9b50-2464b2de87ba&agendaItemId=b4644d67-ba54-48bd-afdd-b804700d08ac) is het belang van Hilversum100 geduid als één van de ondersteunende partners van de gemeente. In de [Programmabegroting](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a181f911-fc87-406c-ad51-b399675621ae?documentId=f9eaee9c-14c5-421d-ad54-27dff9f63a58&agendaItemId=265c3f4b-6fe2-489b-9b2f-3c2f3bea348c) 2024 is een begrotingssubsidie van € 160.000,- opgenomen voor Hilversum100 (pagina 198).
17
Vaststelling subsidie NPO interventie 1 (1096334)
Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Deze interventie heeft daaraan bijgedragen middels het realiseren van een ruimte voor het maken van huiswerk inclusief begeleiding. Versa Welzijn heeft gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.
18
Vaststelling subsidie NPO interventie 11 (1098589)
Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Deze interventie heeft daaraan bijgedragen door een verlengde schooldag te realiseren. Op 15 februari 2022 heeft de gemeente aan Versa Welzijn een subsidie verleend voor het uitvoeren van deze interventie in de periode van februari 2022 t/m 21 juli 2023. Versa Welzijn heeft gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.
19
Vaststelling subsidie NPO interventie Sport (1126061)
Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Deze interventie heeft daaraan bijgedragen door het sport- en beweegaanbod in Hilversum een extra impuls te geven. Sport en bewegen op school is ingezet als middel om onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens corona in te halen en de gezondheid en het welbevinden van kinderen te bevorderen. Op 7 juni 2022 heeft de gemeente aan Team Sportservice Provincie Utrecht (Team Sportservice) en Bink Kinderopvang een subsidie verleend voor het uitvoeren van deze interventie in de periode van mei 2022 t/m juli 2023. Team Sportservice en Bink Kinderopvang hebben gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.
20
Vaststelling subsidies Maatwerkplannen 2021-2022/2022-2023 (1172739)
Met maatwerkplannen steunt de gemeente Hilversum kwetsbare kinderen door een financiële impuls te geven aan de scholen, zodat zij extra mogelijkheden hebben om de doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool te bevorderen en taalachterstanden in groep 1/2 te bestrijden. De 14 scholen in schooljaar 2021-2022 en de 16 scholen in 2022-2023 vertegenwoordigd door 4 schoolbesturen hebben van de gemeente Hilversum subsidie ontvangen voor het uitvoeren van de maatwerkplannen. De schoolbesturen hebben gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.

In dit voorstel is naast de vaststelling van de maatwerkplannen schooljaar 2022-2023, ook de vaststelling voor schooljaar 2021-2022 meegenomen. Door capaciteitsproblemen (afwezigheid wegens verlof) is dit niet eerder verwerkt.