Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 19 november 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk
Toelichting: Onderwerpen:

Portefeuille Project Crailo

* Overdracht gronden CrailoPortefeuille Ruimtelijke Ordening

* Koersdocumenten regio Gooi en Vechtstreek

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan wethouders Scheepers en Voorink (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Overdracht gronden Crailo (700689)
In opdracht van de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum werkt GEM Crailo B.V. aan de herontwikkeling van het terrein Crailo. In de samenwerkingsovereenkomst die partijen daartoe hebben afgesloten is afgesproken dat GEM Crailo B.V. de gronden op afroep geleverd krijgt. Inmiddels is gebleken dat het wenselijk is de gronden in één hand te hebben. Voorstel is daarom om de gronden in één keer over te dragen aan GEM Crailo B.V.. Ondanks dat dit zorgt voor hogere belastingkosten, worden de administratieve lasten voor de gemeenten en GEM Crailo B.V. verlaagd en wordt de slagkracht in de uitvoeringsfase van GEM Crailo B.V. vergroot. Dit resulteert per saldo in een gunstigere situatie voor alle partijen. De kosten die met deze transactie zijn gemoeid zijn reeds voorzien in de door GEM Crailo B.V. opgestelde intergemeentelijke grondexploitatie Crailo.

Doel van dit voorstel is om het voorgenomen besluit te nemen de gronden in plangebied Crailo over te dragen aan GEM Crailo B.V. en de gemeenteraad de gelegenheid te bieden daar wensen en bedenkingen bij te geven, teneinde medio december 2020 definitief te kunnen besluiten over de koopovereenkomst.
pdf Dossier 5552 voorblad.pdf (32KB)
pdf Raadsvoorstel grondrouting Crailo (44KB)
pdf Concept raadsbesluit grondrouting Crailo (32KB)
pdf Bijlage 1 - CONCEPT koopovereenkomst Crailo.docx (78KB)
pdf Bijlage 1a - Koopovereenkomst bijlage 1 - plangebied.pdf (155KB)
pdf Bijlage 1b - Koopovereenkomst bijlage 2 - percelenkaart.pdf (193KB)
pdf Bijlage 1c - Koopovereenkomst bijlage 3 - brief Belastingdienst.pdf (1004KB)
pdf Bijlage 1d - Koopovereenkomst bijlage 3a - brief Belastingdienst bijlage 1 (berekening).xlsx (25KB)
pdf Bijlage 1e - Koopovereenkomst bijlage 4 - 20200903 - CONCEPT - ovk uitgestelde betaling.docx (71KB)
pdf Bijlage 1f - Koopovereenkomst bijlage 4 - akte van kwijting 24-8-2020.pdf (52KB)
pdf Bijlage 1g - Koopovereenkomst bijlage 5 - memo Verplichtingen aan GNR t.a.v. groenzone LaarderhoogtCrailo.pdf (236KB)
pdf Bijlage 1h - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek A 5265 (15596876).pdf (28KB)
pdf Bijlage 1i - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek A 5360 (15596875).pdf (28KB)
pdf Bijlage 1j - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek A 5433 (15596874).pdf (28KB)
pdf Bijlage 1k - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek A 5434 (15596873).pdf (28KB)
pdf Bijlage 1l - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek A 5435 (15596877).pdf (28KB)
pdf Bijlage 1m - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek C 7221 order 15596870.pdf (28KB)
pdf Bijlage 1n - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek C 7980 order 15596871.pdf (30KB)
pdf Bijlage 1o - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek C 9689 (ordernummer 15596866).pdf (207KB)
pdf Bijlage 1p - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek D 6819 order 15596878.pdf (33KB)
pdf Bijlage 1q - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek Hilversum C 9712 (15596869).pdf (136KB)
pdf Bijlage 1r - Koopovereenkomst bijlage 6 - erfdienstbaarhedenonderzoek Hilversum C 9714 (15596868).pdf (136KB)
pdf Bijlage 1s - Koopovereenkomst bijlage 7 - overzicht onderzoeken Plangebied.pdf (354KB)
pdf Bijlage 1t - Koopovereenkomst bijlage 8 - koopovereenkomst Gemeenten en Provincie.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 1u - Koopovereenkomst bijlage 9 - brief verrekenbeding.pdf (7.7MB)
pdf Bijlage 2 - CONCEPT ovk uitgestelde betaling.docx (71KB)
pdf Bijlage 3 - akte van kwijting 24-8-2020.pdf (52KB)
pdf Bijlage 4 - brief Belastingdienst.pdf (1004KB)
pdf Bijlage 4a - brief Belastingdienst bijlage 1 (berekening).xlsx (25KB)
overig Geluidsbestand agendapunt 4 (9.7MB)
5
Koersdocument regio Gooi en Vechtstreek (500625/A. Huisman)
De afgelopen jaren hebben de regio en de gemeentes gezamenlijk onderzoek gedaan en in beeld gebracht wat de belangrijkste (regionale) opgaven zijn. Dit heeft geresulteerd in het Koersdocument. Het is de bedoeling dat de raad wensen en bedenkingen kan indienen. In het regionale portefeuilleoverleg zal op basis van de inbreng van de raden het koersdocument eventueel worden aangepast waarna de colleges van de verschillende gemeentes het koersdocument vaststellen. Het koersdocument vormt een bouwsteen voor onze eigen Omgevingsvisie.