Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 17 november 2021

Locatie: Online vergadering
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 2
Onderwerpen
Portefeuille Project Spoorzone

* Beeldkwaliteitsplan plus 1221

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Voorink (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Beeldkwaliteitsplan plus 1221 (1068622)
Met de Gebiedsagenda 1221 als fundament wordt gewerkt aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt, samen 1221. De eerste resultaten zijn inmiddels concreet zichtbaar. Parallel hieraan zijn veel plannen in voorbereiding. Om ruimtelijke kaders te stellen voor de ontwikkelingen is het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 opgesteld. Het ontwerp heeft van 15 juli tot en met 15 september 2021 ter inzage gelegen. In de bijgevoegde Reactienota Beeldkwaliteitsplan zijn de ontvangen reacties en adviezen van een antwoord voorzien. Naar aanleiding van de reacties en adviezen wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Zo wordt voorgesteld het gebiedspaspoort Korte Noorderweg voor nu uit het beeldkwaliteitsplan te halen en enkele uitgangspunten te formuleren als ruimtelijk kader voor dit in samenspraak tussen ontwikkelende partij, buurt en gemeente op te stellen gebiedspaspoort. Uw raad wordt gevraagd de reactienota en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt uw raad gevraagd enkele ruimtelijke uitgangspunten voor de Korte Noorderweg vast te stellen.
5
Oordeelsvorming Beeldkwaliteitsplan plus 1221