Vergaderkalender

link naar deze pagina

GEMEENTERAAD - 6 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: G.M. van den Top

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ter kennisneming
pdf 1. Collegebrief inzake Nadere informatie (crisis)noodopvang (135KB)
pdf 2. Raadsinformatiebrief 2024-1 inzake Kadernota VRGV 2025 (1MB)
pdf 3. Collegebrief inzake Beantwoording vragenuur zendmast brandweerkazerne onderdeel juridische constructie (132KB)
pdf 4. Mail van raden in verzet inzake Motie oproep informateur en onderhandelende partijen (88KB)
pdf 5. Collegebrief inzake Startnotitie samenwerkingsagenda Media Park (96KB)
pdf 6. Collegebrief inzake Planning wonen januari 2024 (171KB)
pdf 7. Raadsinformatiebrief 2024-2 inzake Decembercirculaire 2023 gemeentefonds (1.6MB)
pdf 8. Collegebrief inzake Meerjarenbegroting STIP 2024-2027 (1.5MB)
pdf 9. Afschrift van brief aan college van Media Park Enterprise inzake Bezwaar tegen Besluit Verkoopstrategie Naarderweg (276KB)
pdf 11. Mail van Goois Natuurreservaat inzake Beleidsplan GNR 2024-2027 (105KB)
pdf 12. Adviesraad Sociaal Domein inzake Verslag vergadering d.d. 11 januari 2024 (173KB)
pdf 13. Collegebrief inzake Afvalbeleid - Motie M23-76 (1.3MB)
pdf 14. Raadsinformatiebrief 2024-3 inzake Aanpak visie Laapersveld (project Sportpark) (154KB)
pdf 15. Mailwisseling wethouder Heller met burger inzake M23-153 - Terugtrekking uit Schone lucht akkoord (91KB)
pdf 16. Brief van Regio Gooi en Vechtstreek inzake Versterking GGD (97KB)
pdf 17. Raadsinformatiebrief 2024-4 inzake Opvang derdelanders Oekraine (107KB)
pdf 18. Afschrift van brief van ondernemersvereniging 'De Havenstraat' inzake Contacten met gemeente over boomverlichting Havenstraat (1.2MB)
pdf 20. Raadsinformatiebrief 2024-5 inzake Voortgang aanbesteding bestekken boomverzorging, gladheidsbestrijding en wijkonderhoud (188KB)
pdf 21. Brief van regio Gooi en Vechtstreek inzake Invoering tarifering haalservice groot huishoudelijk afval (77KB)
pdf 23. Collegebrief inzake Management Letter 2023 (1021KB)
pdf 24. Brief van Alzheimer Nederland inzake Vijf focuspunten voor verbetering dementiezorg (419KB)
pdf 25. Brief van regio Gooi en Vechtstreek inzake Informatiebrief Nieuwe Woonmonitor 2024 (96KB)
2.b
In handen stellen van het college
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 31 januari 2024
4
Vaststellen verslagen commissievergaderingen d.d. 18 en 24 januari 2024 en 14 februari 2024
5
Raadsvoorstel repareren onbedoelde effecten parkeren (1405189)
Op 31 januari heeft de gemeenteraad motie M24-01 aangenomen. Het doel van deze motie was om twee onbedoelde effecten te repareren. Op basis van de motie wordt de raad voorgesteld om de Verordening Parkeerbelastingen 2024 aan te passen. Dit is de juridische basis voor het college om ook wijzigingen in het Aanwijzingsbesluit en de Nadere regels van kracht te laten worden. Het college zal, conform M24-01, voorafgaand aan de behandeling van de Verordening Parkeerbelastingen 2025 een voorstel doen voor een parkeerbegroting waarin alles tegen het licht is gehouden en op basis waarvan de raad een nieuw besluit kan nemen over de tarieven voor 2025. Een voorstel hiervoor zal op 25 september in de raad worden geagendeerd.
6
2e wijziging legesverordening 2024 (1398831)
Jaarlijks wordt de legesverordening in uw raad vastgesteld. Geconstateerd is dat er een aantal tekstuele onjuistheden in de verordening zitten. Dit voorstel strekt er toe om deze onjuistheden te herstellen en een juridisch juiste verordening vast te stellen.
7
Benoeming leden college van bestuur Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (1401343)
De bevoegdheid tot het benoemen van leden van bestuur ligt conform artikel 42b lid 6 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit twee kandidaten naar mening van het bestuur het beste bij het profiel passen. Reden om beiden als kandidaten voor te dragen.
8
M24-05 Oversteek Kleine Drift ingediend door de PvdA
9
M24-25 Openbaar toilet vriendelijke gemeente ingediend door de SP
10
Gemeentelijk Onderwijsbeleid (Hilversumse Educatieve Agenda 24-27) (1383065)
In de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) 2024-2027 leggen onderwijs, kinderopvang en gemeente vast op welke wijze zij invulling geven aan de gezamenlijke educatieve verantwoordelijkheden. De bestaande HEA 2021-2024 is in 2023 geëvalueerd. Op grond van die evaluatie en de input van onderwijs en kinderopvang is een geactualiseerde HEA tot stand gekomen voor een nieuwe beleidsperiode van vier jaar, van 2024-2027. De betrokken partijen hebben aan een tweetal hoofdambities, speerpunten en concrete actiepunten gekoppeld. Deze bepalen de inhoudelijke Hilversumse onderwijsagenda voor de komende jaren.
11
Kredietaanvraag 'Flexwonen Circusterrein' (1379539)
Op [15 september 2021 heeft de raad besloten](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/336d3be2-0ec2-451e-98a3-93ea7a97f10a?documentId=e3d4d582-c695-4470-a749-47cabb44a27d&agendaItemId=fa439257-840c-4944-be51-bb60a49295d1) over te gaan tot uitwerking van een ruimtelijke visie voor het aan de Diependaalselaan gelegen Circusterrein. In deze besluitvorming is tevens opgenomen dat, naast het traject voor visievorming, de mogelijkheden van (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden worden onderzocht ([A21-141 – Snel flex aan de slag met het Circusterrein](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/336d3be2-0ec2-451e-98a3-93ea7a97f10a?documentId=eb8b5df5-68ff-45a8-8d1f-49a3a38da440&agendaItemId=872788de-85a0-4651-8850-961feb0f05ab)). In [het coalitieakkoord](https://hilversum.nl/bestuur-organisatie/college-van-burgemeester-wethouders/coalitieakkoord-2022-2026) is het projectmatig oppakken van de herontwikkeling van het Circusterrein en het versnellen van woningbouw verder bestendigd. Hierna heeft het college de projectopdracht voor herontwikkeling van het Circusterrein in 2022 vastgesteld en [de raad geïnformeerd](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/7042bb4a-5d9e-4260-b3df-4517e883180d?documentId=11c48de7-4f1c-4d03-9127-bdc677e92337&agendaItemId=15885d63-8e4f-4b81-b741-f2f5df0fbc54) over het vervolg. Het college van B en W heeft daarop, in samenwerking met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties (De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen) en de rijksoverheid (hierna, BZK), op 11 juli 2023 [besloten een intentieovereenkomst aan te gaan](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/d5eda2fc-896a-4f92-a4b3-600615b3f706?documentId=602cdd66-a436-4fea-969b-e6b9a01e67ee&agendaItemId=3d739dde-b49b-4fc1-b446-81120be8f83f) om te onderzoeken hoe er tot versnelling van (flexibele) woningbouw overgegaan kan worden op een deel van het Circusterrein. De raad is hierover [op 19 juli 2023 geïnformeerd](https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/d5eda2fc-896a-4f92-a4b3-600615b3f706?documentId=240b0fc5-7623-4731-9c56-e88187cb3d7a&agendaItemId=3d739dde-b49b-4fc1-b446-81120be8f83f). De ambitie tot realisatie is onderdeel gemaakt van [de prestatieafspraken](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3oe29iY2DAxWh8LsIHWGABP4QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fhilversum.bestuurlijkeinformatie.nl%2FDocument%2FView%2F73f3a979-0fb6-4563-b1d3-09b33a40213c&usg=AOvVaw2WHyhouswY5Q48qaUAjsgB&opi=89978449) tussen gemeente en de in Hilversum actieve woningbouwcorporaties. Een integraal haalbaarheidsonderzoek, zoals overeengekomen in de intentieovereenkomst, heeft geresulteerd in een plan om tot realisatie van circa 400 flexwoningen te kunnen komen. Het college van B en W heeft – onder voorbehoud van verdere besluitvorming door de raad – op 16/23 januari 2024 besloten een vervolg te geven op de intentieovereenkomst door een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) aan te gaan met De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen (hierna, de Hilversumse corporaties). Het college van B en W wordt voorgesteld de SOK aan te gaan, na besluitvorming op het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Flexwonen Circusterrein’, ten behoeve van de versnelling van woningbouw.
12
Actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (1398085)
De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: ‘GR Regio GV’) wordt om de twee jaar geactualiseerd. In de GR Regio GV is de manier van samenwerken tussen regiogemeenten en de Regio-organisatie vastgelegd. Op 1 maart 2022 is de huidige GR Regio GV in werking getreden, dus in voorjaar 2024 is een volgende geactualiseerde versie nodig. Bij deze actualisatie worden de wijzigingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verwerkt. De wet is er om de democratische legitimatie en de controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daarnaast worden enkele reguliere aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de wet- en regelgeving en aan te sluiten bij de werkprocessen. De GR Regio GV wordt lokaal vastgesteld. Vanwege de vestigingsplaats Bussum zorgt de gemeente Gooise Meren voor publicatie van de nieuwe GR Regio GV 2024. Dit zal op uiterlijk 1 mei 2024 gebeuren. De raden van de regiogemeenten worden daarom gevraagd vóór 1 april 2024 te besluiten omtrent de vaststelling van de GR Regio GV 2024.
13
Vragen aan het college