Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 9 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Subsidieaanvraag Team Sportservice (1071763)
Team Sportservice heeft een subsidieaanvraag van € 201.651,13 ingediend voor het realiseren van buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen in de periode oktober 2021 tot en met september 2022. Met deze subsidieaanvraag vervult Team Sportservice hun rol zoals is vastgesteld in het Preventieakkoord Hilversum.
2
Ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 (1044360)
Het ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 behelst de ontwikkeling van een woongebouw met maximaal 29 appartementen (25 middeldure huurappartementen en 4 dure huurappartementen). Onderdeel van de ontwikkeling is het behoud van de monumentale beuk. Het gebouw wordt maximaal 15 meter hoog en het parkeren wordt gerealiseerd in een ondergrondse parkeervoorziening. Een deelauto maakt onderdeel uit van de parkeeroplossing. De verdeling van de woningcategorieën wordt gecombineerd met een bouwplan aan de Larenseweg.
Het doel van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 is het tot stand brengen van een actuele planologische regeling die voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plangebied. Voorgesteld wordt de bestemmingsplanprocedure voor het ‘Ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158' te starten door het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Gelijktijdig zal een ontwerp ‘besluit hogere grenswaarde geluid’ ter inzage worden gelegd.
3
Een toekomst met perspectief. Doorontwikkeling samenwerkingsafspraken Jeugdhulp- Nvo (1070595)
De VNG heeft in de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) advies gegeven over de versterking van de regionale samenwerking op het terrein van de jeugd. Deze afspraken zijn in een resolutie NvO op 10 juni 2020 door gemeenten in VNG-verband vastgesteld.
In de Regio Gooi en Vechtstreek bestaat al een sterke regionale samenwerking voor Jeugd, inclusief samenwerkingsafspraken. In dit rapport worden ze samengevat en gebundeld en aangegeven hoe wij als regio hier in staan.
4
Onvoorziene gevallen subsidieregeling anderhalve meter (1071514)
De YPCA radiofabriek en het Atelier Christie Rusche hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het maken van kosten in het kader van anderhalve meter coronamaatregelen. Beide aanvragen vallen onder Artikel 13 (Onvoorziene gevallen) in de anderhalve meter subsidieregeling, door een afwijkende SBI-code. Omdat deze ondernemingen aantoonbaar kosten hebben gemaakt wat betreft de coronamaatregelen, wordt het college voorgesteld aan beide ondernemingen subsidie te verlenen.

Bijlage 4 geeft achtergrondinformatie over noodlijdende sectoren en de SBI-codes.
5
Inkoop hoorplicht i.h.k.v. Wet verplichte ggz (1071549)
Op 16 september heeft het regio PHO ingestemd met het opnieuw inkopen van de consultatie behorend bij de hoorplicht i.h.k.v. de Wet verplichte ggz. De colleges van de gemeenten in de regio dienen dit besluit formeel te bekrachtigen en de regio volmacht en mandaat te verlenen voor de aanbesteding van deze dienst.
6
Mandaat inkoop opleidingsroute Wet Inburgering 2022 (1060754)
Op 21 september j.l. heeft het college mandaat gegeven aan de Regio Gooi en Vechtstreek om een inkooptraject voor de Wet Inburgering 2022 af te ronden. Tijdens het inkooptrajecten is het gelukt om voor twee van de drie percelen aanbieders te selecteren. Voor het derde perceel (de onderwijsroute) is dat niet gelukt. Ook op landelijk niveau is het het overgrote deel van de gemeenten vooralsnog niet gelukt een aanbieder te selecteren. In vergelijking met de andere percelen is deze route meer intensief. Het is de bedoeling dat deelnemers voltijds studeren om vervolgens in te stromen in een reguliere opleiding (MBO, HBO of WO).
7
Toezegging Project Voltooiing De Groene Schakel, mogelijkheid realiseren uitzichtpunt Monnikenberg (T21-14) (1073616)
Collegebrief ter afdoening toezegging T21-14.
Bij de bespreking in de raadsvergadering van 3 maart jl. van het voorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het project Voltooiing De Groene Schakel (VGS), heeft wethouder Heller toegezegd (T21-14) dat hij bij het Goois Natuurreservaat zal bepleiten de mogelijkheid open te houden om toch een uitkijkpost te realiseren binnen het project.
8
Stand van zaken inkoop Wmo/Jeugd (1068754)
Zoals u bekend liepen de overeenkomsten met onze zorgaanbieders af per 1 januari dit jaar. In 2020 hebben wij een nieuw inkooptraject doorlopen voor Dagbesteding, Maatschappelijke Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Jeugdhulpvoorzieningen en de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Met een aantal aanbieders die stoppen is voor het jaar 2021 nog een uitloopovereenkomst afgesloten.
9
Collegebrief voortgang taskforce anderhalve meter en druktemeter centrum (1070734)
In deze brief informeren wij u over de voortgang van twee lokale coronamaatregelen: de voortgang van de Taskforce Anderhalve Meter en de druktemeter in het centrum.
10
Beantwoording vragen art. 41-vragen van VVD inzake Ruimte voor werkgelegenheid (1069255)
Beantwoording vragen art. 41-vragen van VVD inzake Ruimte voor werkgelegenheid.
11
Brandveiligheid (1070357)
In deze brief informeren wij u over over de dekking van de eventuele extra benodigde middelen naar aanleiding van een in de raadsvergadering van 9 juni 2021 is aangenomen motie M21-90.
12
Herbenoeming restauratiearchitect CWM (1069391)
Vanwege het verlopen van de (eerste) 3-jarentermijn per 12 december 2021 wordt voorgesteld de restauratiearchitect in de monumentenkamer te herbenoemen. Het betreft mevrouw A. Mulder (restauratie-architect, lid monumentenkamer). De Raad is bevoegd tot het benoemen van leden van deze adviescommissie. De benoeming van mevrouw A. Mulder komt van rechtswege te vervallen bij de invoering van de Omgevingswet.