Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 13 juli 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot
Algemene documenten:

1
Resultaten Hilversum Monitor 2020 (782849)
In januari & februari van dit jaar is de jaarlijkse Hilversum Monitor enquête verstuurd naar 10.500 inwoners van Hilversum, op basis van een willekeurige steekproef en de opbouw van de bevolking.
Met vragen over uiteenlopende gemeentelijke thema's. Ook nieuwe thema's zoals Corona en Cybercrime hebben een plaats gekregen in de enquête.
De eindrapportage is opgeleverd met daarin de representatieve en geldige bevindingen op wijk- en totaalniveau en daar waar relevant ook een trendanalyse: een vergelijking met voorgaande jaren. In de eindrapportage wordt in meer detail de onderzoeksopzet toegelicht, de respons en de verwerking.
Aanvullend is door steller (Coördinator Onderzoeken) een aanvullend document opgesteld met de belangrijkste en meest relevante kernbevindingen van de Monitor 2020, inclusief duiding/interpretatie van de resultaten.
2
Financiële aspecten anderhalve meterregeltafel (775342)
Vanuit de praktijk en in overleg met bestuurders zijn er reeds kosten gemaakt voor het naleven van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 door in te zetten op crowdmanagement om hiermee de inzet van handhaving te beperken. Met het versoepelen van de maatregelen door het Rijk en het opengaan van de voorzieningen in de samenleving, wordt ook afgeschaald in stappen. Voor de reeds gemaakte kosten en de nog te verwachten kosten wordt voor € 50.000 dekking vanuit de COVID-19 reserve aangevraagd.
3
Jaarverslag Wijken en Buurten 2020 (718287)
Op 2 oktober 2019 heeft de commissie Z&S het college geadviseerd over de uitvoeringsnotitie Buurten 3.0. In deze vergadering heeft de portefeuillehouder Wijken en Buurten de toezegging gedaan de rol van de wijkwethouder te evalueren en daarbij de regisserende en agenderende rol van de buurtcoördinatoren in mee te nemen (T19-132). Op 1 december 2020 heeft het college van B en W de geactualiseerde uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd middels RIB 2020-77.

Voorliggend jaarverslag laat zien hoe de wijkgerichte aanpak in de covid-pandemie in 2020 vorm heeft gekregen. Ook wordt het wijkwethouderschap geëvalueerd en is de ontwikkeling van de nieuwe rol van de buurtcoördinator hierin meegenomen. Met het ter kennisname toesturen van het jaarverslag Wijken en Buurten 2020 naar de raad kan T19-132 worden beschouwd als afgedaan.
4
VONK in de Wijk (784618)
Verschillende organisaties in de stad, waaronder culturele organisaties en ontmoetingsplekken als VONK in de Wijk, hebben afgelopen tijd flink te lijden gehad onder de gevolgen van de coronamaatregelen. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld worden de vooruitzichten langzamerhand beter. Met haar brief van 1 juli 2021 verzoekt VONK in de Wijk om een eenmalige financiële tegemoetkoming van € 16.562,- om zo de nadelige gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Omdat het van belang is voor de stad dat VONK behouden blijft wordt voorgesteld een incidentele subsidie van € 16.562,- aan VONK in de Wijk te verlenen, direct vast te stellen en dit bedrag te dekken uit de reserve covid-19 conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
5
Vaststellen Subsidie Stadsfonds 2020 (775377)
Over het jaar 2020 is aan stichting Stadsfonds Hilversum een subsidie toegekend (zaaknummer 602621) van € 954.500,-  Deze subsidietoekenning betrof een raming van de te verwachten inkomsten vanuit de opslag OZB niet-woningen (€ 844.500,-) plus een bedrag (€ 110.000,-) voor stadsbrede activiteiten. Het Stadsfonds heeft de verantwoording over deze subsidie ingediend. Geconcludeerd wordt dat aan de voorwaarden uit de uitvoeringsovereenkomst Stadsfonds 2020 is voldaan. De subsidie wordt vastgesteld op € 954.500,-. Het verschil tussen het vastgestelde subsidiebedrag en het reeds verleende voorschot is het nog door de stichting te ontvangen bedrag € 84.500,-.
6
Vaststellen subsidie Firan (610192)
In 2019 heeft Firan, namens een consortium van Firan (dochteronderneming van Alliander), Waternet en energiecoöperatie HET een aanvraag ingediend om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een duurzaam warmtebronnet in de wijk Kerkelanden, met als uiteindelijke doel Kerkelanden aardgasvrij te maken. Om dit onderzoek uit te voeren is door de gemeente bij de provincie Noord-Holland een subsidie van €130.000 aangevraagd. Dit bedrag is door de provincie toegekend. Met enige vertraging door de corona-pandemie is dit onderzoek begin 2021 definitief afgerond. Dit heeft geleid tot een drietal rapporten. De door het consortium uitgevoerde werkzaamheden en bijbehorend subsidiebedrag kunnen vastgesteld worden.
7
Collegebrief Verwijderen voetbalkooi Anthony Fokkerweg (783047)
Begin juli 2021 zijn de bewoners rondom de voetbalkooi aan de Anthony Fokkerweg (achter het pompstation Tango) met een bewonersbrief geïnformeerd dat de voetbalkooi wordt verwijderd. Met deze collegebrief wordt dit besluit aan de raadsleden toegelicht.
De kosten voor het verwijderen van de voetbalkooi (€ 10.000) komen ten laste van het wijkbudget Oost.

8
Integrale Mobiliteitsanalyse en lobby versterking A1 corridor (785171)
In het regionaal PFHO Ruimte en Mobiliteit is afgesproken om een Raadsinformatiebrief op te stellen over de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 en de lobby die we momenteel oppakken samen met vier andere regio’s aan de A1 corridor en de vier provincies.
9
Intentieovereenkomst Herontwikkeling Korte Noorderweg (781036)
Voor de ontwikkellocatie Korte Noorderweg is de ontwikkelaar bezig met de planvorming, waarbij men de buurt betrekt. De plannen bieden voldoende aanleiding om over te gaan tot een intentieovereenkomst, waarin gezamenlijk uitgesproken wordt de haalbaarheid verder te onderzoeken en waarbij de plankosten worden gedekt.
10
Aanpassing subsidiepagina (779492)
Tijdens de bespreking van de Algemene Subsidieverordening in de commissievergadering van 3 februari 2021 is gesproken over de informatievoorziening op www.hilversum.nl met betrekking tot het aanvragen van subsidies. Daarop heeft wethouder Walters een toezegging gedaan (T21-11) om deze te verbeteren. Inmiddels is alle informatie over subsidies geactualiseerd en samen gebracht op één centrale plek: www.hilversum.nl/subsidies.Het voorstel is de raad door middel van bijgaande collegebrief te informeren over deze aanpassing van de subsidiepagina. Hiermee kan T21-11 worden beschouwd als zijnde afgedaan.
11
Beantwoording Art. 41 vragen natuurverbinding Hocraslocatie (783745)
Op 30 juni 2021 heeft de fractie van D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over natuurverbinding Hocraslocatie in de gemeente Gooise Meren. Deze collegebrief beantwoordt de gestelde vragen. Het college gaat in overleg met Gooise Meren en de provincie om een natuurverbinding ter plaatse te bespreken.
12
Collegebrief Tweede voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (782880)
In het ‘Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis’ hebben de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek maatregelen genomen om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. In deze tweede voortgangsrapportage presenteren we u de resultaten van 2020.
13
Collegebrief wonen: flexwonen, woningnetcijfers en toezeggingen T21-34 en T21-61 (781091)
Met deze brief informeren we de raad over verschillende onderwerpen op het dossier wonen. Toezeggingen T21-34 en T21-61 zijn hiermee afgedaan.
14
Verlenging Keerpunt Zuid (782860)
Keerpunt Zuid (KPZ) blijft nog vijf jaar op de huidige locatie. De huidige bewoners houden daarmee een stabiele woonsituatie en de buurt en de maatschappij ondervindt geen overlast. Met deze verlenging van vijf jaar kunnen en willen partijen ook afspreken dat er niet meer verrekend hoeft te worden na afloop van het convenant.
15
Beantwoording Brief aan raad van Buurtpost Zuid (773364)
Buurtpost Zuid heeft op 8 mei 2021 een brief aan de raad gestuurd. De raad heeft het college verzocht om de brief te beantwoorden. De bijlage betreft het voorstel voor de beantwoording.
16
Collegevoorstel Jongerencentrum als plusvariant bij MFA (754787)
Vier jaar geleden is buurthuis De Lelie in Hilversum-Zuid afgebrand. De gemeente start in september 2022 met de bouw van een nieuwe, multifunctionele accommodatie (MFA). Jongeren (en andere vertegenwoordigers van de buurt zoals de buurtcoördinator en de klankbordgroep van De ‘Nieuwe’ Lelie) hebben nadrukkelijk de wens geuit om bij de MFA ook een jongerencentrum te realiseren. De behoefte aan deze voorziening sluit aan bij de Visie Sociaal Domein 2017-2021, de agenda Wmo-Welzijn en de Visie en Agenda Jeugd 2019-2022: we willen investeren in een sterke, sociale basisinfrastructuur voor ontmoeten en samenwerken in de wijk. We willen dichter bij de bewoners passende hulp en ondersteuning bieden. We werken wijk- en netwerk gericht en zo dichtbij onze jeugdigen als mogelijk. Daarmee zetten we in op preventie en op lichte vormen van zorg en ondersteuning.
17
Reactie adviezen Adviesraad sociaal domein en Cliëntenraad met betrekking tot Kadernota 2021 (784950)
De Adviesraad sociaal domein en Cliëntenraad geven het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over beleid en uitvoering in respectievelijk het brede sociaal domein en de Participatiewet. Met betrekking tot de Kadernota 2021 hebben beiden een ongevraagd advies uitgebracht. Er is voor de beide organisaties een conceptbrief opgesteld als reactie op het ontvangen advies.
18
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020 (775891)
De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum (ARSD) is een adviesorgaan voor het college van B&W. Jaarlijks stellen zij een jaarverslag op van het werk dat zij hebben gedaan. Het jaarverslag over 2020 is op 30 april 2021 door de ARSD toegezonden. Er is een conceptbrief opgesteld als reactie op het ontvangen van het jaarverslag.
19
Subsidieregeling Anderhalve Meter 2 onvoorziene gevallen (781916)
Mijn Lijstenmakerij en Oldenhof Kookkado hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het maken van kosten in het kader van anderhalve meter coronamaatregelen. Beide aanvragen vallen onder Artikel 13 (Onvoorziene gevallen) in de anderhalve meter subsidieregeling, door een afwijkende SBI-code en een afwijkende hoofdvestiging. Omdat deze ondernemingen aantoonbaar kosten hebben gemaakt wat betreft de coronamaatregelen, wordt het college voorgesteld aan beide ondernemingen subsidie te verlenen.
20
Vaststelling subsidie 2020 Media Perspectives (781421)
In een zeer roerig jaar heeft Media Perspectives het oorspronkelijke activiteitenplan voor 2020 dat door gemeente Hilversum is gesubsidieerd grotendeels uitgevoerd. Daar waar activiteiten door covid-19 niet door konden gaan of waar de mediasector aangaf andere behoeften te hebben, is de stichting flexibel geweest. Zo is ingesprongen op de kans om aan te sluiten bij de Nederlandse AI Coalitie  en is via de Industrietafel de samenwerking tussen (concurrerende) mediabedrijven versterkt. Dit alles in overleg met de gemeente Hilversum als subsidieverstrekker. De overstap naar online activiteiten heeft het bereik van de activiteiten fors vergroot, maar de impact is anders dan bij fysieke ontmoetingen. Ook financieel heeft de stichting door covid-19 een lastig jaar gehad, o.a. doordat verdiensten uit trainingen en events wegvielen. Dit omzetverlies is opgevangen door te bezuinigen op personele inzet en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Op basis van het jaarverslag en de financiële verantwoording is het advies om de subsidie vast te stellen op €300.000,-.
21
'Evaluatie verkiezing leden Tweede Kamer 17 maart 2021' (776499)
Op 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer gehouden. Het verloop van de verkiezing is geëvalueerd. Deze evaluatie is bedoeld om onder andere het verkiezingsproces te evalueren bij de gemeente Hilversum en om het proces voor de volgende verkiezing te verbeteren. De verkiezing is conform de Kieswet en de tijdelijke Wet verkiezingen Covid-19 uitgevoerd. De voorlopige uitslag van de verkiezing is 23.45 uur doorgegeven aan het ANP, de gemeente Hilversum was de eerste grotere gemeente waar de voorlopige uitslag bekend was. De algemene conclusie is dat de verkiezing voorspoedig is verlopen.
22
Flexibiliseringsagenda asielopvang (786177)
Er wordt in verband met de opvang van asielzoekers gewerkt aan een Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. Voor de Noord-Holland vindt daartoe overleg plaats in een provinciale regietafel waarin naast de Commissaris van de Koning vertegenwoordigers van het Rijk zitting hebben (ministerie van J&V en het COA), en de voorzitters van de vijf veiligheidsregio’s. Binnen de regio Gooi en Vecht is vervolgens afstemming met de regiogemeenten. In samenspraak is bijgaande brief opgesteld. In regionaal overleg is afgesproken dat deze woensdag 14 juli door de verschillende gemeenten verzonden wordt.
23
Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen (MPG) (785269/1042231)
Hilversum heeft in de afgelopen jaren een aantal grote projecten voorbereid en uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er in Hilversum veel initiatieven om Hilversum mooier en beter te maken. Het eerste Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen geeft een samenhangend beeld wat er in het fysieke domein in Hilversum gebeurt en schetst daarmee een context waartegen projectbesluiten door de raad kunnen worden genomen. Het MPG is een momentopname met peildatum 1 juli 2021. Het is de bedoeling de gemeenteraad elk jaar een Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen aan te bieden. Voor de doorontwikkeling vraagt het college graag advies aan de audit en rekeningencommissie.