Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 26 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: G.M. van den Top
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Lijst van ingekomen stukken
2.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
2.b
Ingekomen stukken - Rubriek I
2.c
Ingekomen stukken - Rubriek III
2.d
Ingekomen stukken - Rubriek IV
3
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 21 september 2022
4
Vaststellen verslagen commissievergaderingen 7, 28 en 29 september en 5 oktober 2022
5
Dit punt is van de agenda afgevoerd
6
Opheffing Stichting Hilversumse Gemeenschap (1150389)
De Stichting Hilversumse Genootschap (SHG) is opgericht in 1966 met als doel bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling binnen de gemeente. In 2006 is het beheer van de SHG overgegaan naar Stichting SIS, de rechtsvoorganger van stichting Versa Welzijn. Daarbij is afgesproken de SHG te ontbinden op het moment dat de laatste medewerker in dienst van SHG met pensioen was gegaan. Dat moment was aangebroken in 2011, maar de ontbinding heeft nooit plaatsgevonden. De stichting leidt sindsdien een slapend bestaan.
In de statuten van de stichting is bepaald dat de stichting moet worden ontbonden bij besluit van de gemeenteraad van Hilversum. Dit raadsvoorstel omvat het besluit tot ontbinding. Na ontbinding worden de baten en lasten van de stichting vereffend en zal het positief saldo van circa € 10.000,- ten gunste komen van de gemeente in Programma op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
7
Vaststellen jaarverslag 2021 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (1185395)
Stichting Gemeentelijke Gymnasium Hilversum (hierna: GGH) heeft één schoollocatie en deze staat in Hilversum. Het Gemeentelijke Gymnasium in Hilversum is een school waar openbaar onderwijs wordt geboden en de gemeenteraad dient goedkeuring te geven voor vaststelling van het jaarverslag 2021.

GGH heeft in het schooljaar 2021-2022 aan 888 leerlingen gymnasiaal onderwijs geboden. De toestroom van leerlingen was in het kalenderjaar met 150 leerlingen hoger dan het voorafgaande kalenderjaar. De school is financieel gezond.

De jaarrekening is voorgelegd aan een onafhankelijk accountant van accountantsbureau Flynth (bijlage 3). In de verklaring van Flynth is vastgesteld dat de GGH een betrouwbaar beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van GGH over 2021. Ook is vastgesteld dat de jaarrekening van de GGH voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
8
Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam: Talent Primair) (1168472)
De Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam: Talent Primair) is voornemens om haar statuten te wijzigen. Talent Primair vraagt instemming van de gemeenteraden van de gemeenten waarin de zij één of meer openbare scholen bestuurt. Talent Primair heeft één basisschool in de Gemeente Hilversum.
et voorstel van Talent Primair om de statuten te wijzigen komt voort uit wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. In 2021 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd op het punt van (onder meer) het stichtingenrecht.
De wijzigingen hebben geen (financiële) consequenties voor de Gemeente Hilversum.

Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.
9
Grenscorrectie Hilversum Gooise Meren (besluit 2) (1162526)
Op 9 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor een intergemeentelijke grenscorrectie Hilversum – Gooise Meren. De gemeenteraad van Gooise Meren heeft bij besluit van 20 april 2022 gelijkluidend beslist. Het gaat om een uitruil over en weer tussen beide gemeenten van ieder ca 35 ha terrein, verdeeld over 4 locaties.
De ontwerpbesluiten hebben vervolgens met ingang van vrijdag 6 mei tot en met donderdag 30 juni 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 6 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen met een reactie daarop zijn verwerkt in de zienswijzennota grenscorrectie Hilversum – Gooise Meren. Eén zienswijze leidt tot één aanpassing ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Nu kan het herindelingsontwerp definitief worden vastgesteld, rekening houdend met de ingediende zienswijzen.
10
Wijziging verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 (1075234)
Op 1 juli 2021 is de wijziging van de Drank- en Horecawet in werking getreden en is de wet hernoemd tot Alcoholwet. De huidige Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 bevat op meerdere plaatsen verwijzingen naar de Drank- en Horecawet. Deze verwijzingen dienen te worden vervangen door verwijzingen naar de Alcoholwet. Dat zijn juridisch-technische wijzigingen. Daarnaast bevat de Alcoholwet een viertal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Twee van deze onderdelen zijn voor de gemeente Hilversum van belang en zullen daarom worden ingevoegd. Het betreft het mogelijk maken voor slijterijen om proeverijen te organiseren en het creëren van de bevoegdheid voor de burgemeester tot het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied indien sprake is van ernstige aantasting van de openbare orde, de leefomgeving of de volksgezondheid. Tot slot is het raadzaam de naam van de verordening te wijzigen naar Alcoholverordening Hilversum 2022.
12
Vaststelling Chw bestemmingsplan 1221 (1084642)
De Gebiedsagenda 1221 (vastgesteld d.d. 27 januari 2021) en het  'Beeldkwaliteitsplan+ Ontwikkellocaties 1221' (vastgesteld d.d. 8 december 2021) bieden een gezamenlijk toekomstperspectief met korte en lange termijn opgaven om het woon,- werk-, en leefklimaat van het plangebied 1221 te versterken. Om de opgaven juridisch te borgen is dit nieuwe, innoverende Chw-bestemmingsplan 1221 opgesteld. Een Chw-bestemmingsplan is een plan op basis van de Crisis- en herstelwet.

Het plan heeft van 25 februari tot en met 7 april 2022 ter inzage gelegen. In die periode zijn 22 brieven met zienswijzen (reacties) ingediend. De zienswijzen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals bouwhoogten, samenhang en verbinding, MER-rapportage, groen, parkeren, beeldkwaliteitsplan, gezonde leefomgeving, gebiedspaspoorten en over cumulatieve effecten van alle activiteiten in het gebied. 21 zienswijzen zijn op tijd ingediend en ontvankelijk. Gedurende de periode van de ter inzage legging is een inloopbijeenkomst in de Geus georganiseerd. Gedurende deze inloopbijeenkomst is één mondelinge reactie gegeven. 1 zienswijze is buiten de ter inzageperiode ingediend en is niet ontvankelijk.

De zienswijzen zijn in de Zienswijzennota voorzien van een gemeentelijke beantwoording. De zienswijzen leiden tot wijzigingen van het Chw-bestemmingsplan 1221. Tevens is een Nota van Wijzigingen opgesteld, hierin is aangegeven welke (en hoe) wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp Chw-bestemmingsplan 1221. Voorgesteld wordt het Chw-bestemmingsplan 1221 gewijzigd vast te stellen.
pdf Dossier 7368 voorblad.pdf (34KB)
pdf Vaststellen Chw bestemmingsplan 1221 - Raadsvoorstel (52KB)
pdf Vaststellen Chw bestemmingsplan 1221 - Raadsbesluit (35KB)
pdf Bijlage 1 : Zienswijzennota_Chw-bestemmingsplan 1221 (5.1MB)
pdf Bijlage 2 : Nota van wijzigingen_Chw-bestemmigsplan 1221 (199KB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting en regels (33.1MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 1 Externe veiligheid (19.6MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 2 Geluid (14.3MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 3 Ontwerpbesluit 'Hogere grenswaarden geluid' (83KB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 4 Stikstofonderzoek (13.2MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 5 Verkeerseffecten (1.8MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 6 Aanmeldingsnotitie m.e.r. (1.7MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Toelichting_Bijlage 7 Gebiedsagenda 1221 (7.2MB)
pdf Bijlage 3 : Ontwerp ChwBP1221_Verbeelding (2.8MB)
pdf Bijlage 4 : 01 geanonimiseerd stuk (327KB)
pdf Bijlage 4 : 02 geanonimiseerd stuk (1.3MB)
pdf Bijlage 4 : 03 geanonimiseerd stuk (50KB)
pdf Bijlage 4 : 04 geanonimiseerd stuk (3.3MB)
pdf Bijlage 4 : 05 geanonimiseerd stuk (40KB)
pdf Bijlage 4 : 06 geanonimiseerd stuk (273KB)
pdf Bijlage 4 : 07 geanonimiseerd stuk (404KB)
pdf Bijlage 4 : 08 geanonimiseerd stuk (2.6MB)
pdf Bijlage 4 : 09 geanonimiseerd stuk (6.2MB)
pdf Bijlage 4 : 10 geanonimiseerd stuk (2.6MB)
pdf Bijlage 4 : 11 geanonimiseerd stuk (919KB)
pdf Bijlage 4 : 12 geanonimiseerd stuk (14.3MB)
pdf Bijlage 4 : 13 geanonimiseerd stuk (1.5MB)
pdf Bijlage 4 : 14 geanonimiseerd stuk (49.8MB)
pdf Bijlage 4 : 15 geanonimiseerd stuk (62.8MB)
pdf Bijlage 4 : 16 geanonimiseerd stuk (54MB)
pdf Bijlage 4 : 17 geanonimiseerd stuk (31.7MB)
pdf Bijlage 4 : 18 geanonimiseerd stuk (30.9MB)
pdf Bijlage 4 : 19 geanonimiseerd stuk (31.7MB)
pdf Bijlage 4 : 20 geanonimiseerd stuk (1.1MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting (9.7MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 1 Gebiedsagenda 1221 (7.2MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan+ Ontwikkellocaties1221 Hilversum (30.5MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 3 Gebiedspaspoort Korte Noorderweg (4MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 4 Externe veiligheid (18.3MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 5 Geluid (13.8MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 6 Hogere waardenbesluit (236KB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 7 Stikstofonderzoek (3.3MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 8 Verkeerseffecten (1.8MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Toelichting_Bijlage 9 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (1.7MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Regels (1.7MB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Regels_Bijlage 1 Module Horeca (460KB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Regels_Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten (642KB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Regels_Bijlage 3 Toegelaten bedrijven (100KB)
pdf Bijlage 5 : Chw-bestemmingsplan 1221_(gewijzigd)_Verbeelding (3.1MB)
pdf Beantwoording Technische Vragen SP over CHW-bestemmingsplan 1221 (toegevoegd 28 september 2022) (19KB)
pdf Technische vragen van Democraten Hilversum bij Chw bestemmingsplan 1221 (toegevoegd 28 september 2022) (412KB)
pdf Inspreken Bestemmingsplan 1221ChW namens OSP&o (toegevoegd d.d. 28 sept) (610KB)
pdf Beantwoording technische vragen Democraten Hilversum bestemmingsplan 1221(toegevoegd 28 sept) (40KB)
pdf Toezegging Chw bestemmingsplan 1221 - prijscategorieën in het middensegment (15KB)
pdf Vaststelling Chw bestemmingsplan 1221 - Getekend raadsbesluit (114KB)
overig Geluidsbestand agendapunt 12 (23.1MB)
12.a
A22-71 - Milieucategorie 3 - 1221
12.b
A22-72 - 1350 - 1800 woningen 1221
12.c
A22-73 - Middenhuur 1221
12.d
A22-77 - Doorstroming en vergroten huisvestingmogelijkheden voor cruciale beroepen
12.e
A22-79 - Vigerend beleid tot uitvoering brengen
12.f
M22-69 - 1221 Groeien in 2 stappen vanaf 1400
13
Delegatie delen Omgevingsplan (1163343)
De Omgevingswet (Ow) biedt de mogelijkheid om het omgevingsplan sneller actueel te houden dan nu het geval is bij bestemmingsplannen doordat de mogelijkheid wordt geboden tot delegatie aan het college. Hoewel delegatie onder de huidige wetgeving niet mogelijk is, komt het in bepaalde gevallen ook nu voor dat het college beslist over ruimtelijke projecten en niet de raad. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de huidige uitwerkings- en wijzigingsplannen. Met het nemen van dit delegatiebesluit draagt de raad voor de gevallen zoals opgesomd haar bevoegdheid vanuit de Ow over aan het college. Dit is mogelijk omdat de genoemde gevallen uitvoering geven aan eerder door de raad vastgesteld beleid of het beleid van hogere overheden en het kan worden gezien als een administratieve correctie. Dit leidt tot snellere besluitvorming en daardoor snellere uitvoering zonder dat er sprake is van zware politieke consequenties. Het omgevingsplan blijft hierdoor een actueel document dat iedere burger kan raadplegen. Dit is een belangrijke doelstelling van de Ow.
13.a
A22-78 - Delegatie delen omgevingsplan
14
Meerjarenstrategie ROM Regio Utrecht (1200847)
De ROM Regio Utrecht is bezig met het opstellen van een meerjarenstrategie. Deze meerjarenstrategie wordt opgesteld binnen de kaders van de Regionaal Economische Agenda voor de regio Utrecht, besproken in de raad van Hilversum (29 januari 2020) en richtinggevend voor de uitvoeringsactiviteiten van de ROM Regio Utrecht voor de komende jaren .
Om de jaarplannen van de ROM in een meerjarige perspectief te kunnen plaatsen stelt de ROM een meerjarenplan op dat in de Algemene vergadering van Aandeelhouders zal worden vastgesteld. Namens het college neemt de wethouder economie zitting in de AvA. De reactie op het conceptplan wordt vastgesteld in het college, gehoord hebbende de wensen en bedenkingen uit de raad.
(NB def versie meerjarenstrategie volgt)
15
Zonnepanelen in beschermde gezicht (1209026/749713)
Door de stijgende energiekosten en het groeiende belang van duurzaamheid neemt de behoefte aan het plaatsen van zonnepanelen sterk toe. De huidige criteria voor zonnepanelen en dakramen uit de Welstandsnota (technische herziening juni 2022) worden als te beperkend en onduidelijk ervaren en het proces van aanvragen wordt niet begrepen. Met het voorliggend voorstel wordt de nota op dit punt geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Daarbij worden de objectcriteria voor zonnepanelen losgekoppeld van de criteria van dakramen. De hier voorgestelde aanpassing van de criteria sluit bovendien aan op het besluit van het college om meer kleine bouwplannen ambtelijk af te doen en niet meer aan Commissie Welstand en Monumenten (CWM) voor te leggen (Protocol ‘Ambtelijke welstandstoets’ 2021).
15.a
A22-78 - Delegatie delen omgevingsplan
15.b
A22-76 - Meer zonnepanelen mogelijk maken
15.c
M22-70 - Zo spoedig mogelijk een afwegingskader voor verduurzamen monumenten
16
Verzoek om inlichtingen
17
Vragen aan het college
18
M22-75 - Raadsbesluit over opvang